logotyp

Dom i mål om rättsprövning

Mål: 5375-17
Högsta förvaltningsdomstolen har i ett mål om rättsprövning undanröjt regeringens beslut om utvidgade strandskyddsområden i Karlskrona kommun eftersom reglerna om delgivning inte iakttagits.

Länsstyrelsen i Blekinge län skickade ut ett förslag till utvidgade strandskyddsområden i Karlskrona kommun på remiss för att få in synpunkter. Samtidigt beslutades att bl.a. markägare skulle delges förslaget genom kungörelsedelgivning. Då yttrandetiden löpt ut beslutade länsstyrelsen om utvidgade strandskyddsområden. Ett flertal markägare överklagade beslutet. Regeringen konstaterade bl.a. att delgivningen av föreläggandet att yttra sig över förslaget skett på föreskrivet sätt. Regeringen ändrade länsstyrelsens beslut endast på så sätt att en klagandes fastighet inte skulle omfattas av länsstyrelsens beslut att utvidga strandskyddet.

Ett antal markägare begärde rättsprövning av regeringens beslut hos Högsta förvaltningsdomstolen och yrkade att beslutet skulle upphävas.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade inledningsvis, med hänvisning till vad domstolen uttalat i rättsfallet HFD 2017 ref. 48 I, att kungörelsedelgivning kan ske när flera sakägare i en obestämd krets får antas vara kända för myndigheten.

Domstolen konstaterade vidare att länsstyrelsen vid delgivningen av förslaget till beslut fört in meddelande i Post- och Inrikes Tidningar först ca sex månader efter beslutet om kungörelsedelgivning. Eftersom sådant meddelande ska föras in i Post- och Inrikes Tidningar inom tio dagar från beslutet om delgivning fann domstolen att kravet i 47 § delgivningslagen hade åsidosatts. Regeringens beslut stred därför mot en rättsregel och det kunde inte anses uppenbart att felet saknat betydelse för avgörandet. Regeringens beslut upphävdes därför.

Bifogade filer