logotyp

Laga förfall när ett postat överklagande kommer in för sent?

Mål: Ö 5038-18
Sedan den 1 januari 2018 gäller nya krav på Postnord. Numera ska ett brev normalt delas ut till adressaten inom två arbetsdagar från inlämningsdagen. Eftersom det alltid finns skäl att räkna med vissa förseningar ska ett överklagande lämnas för befordran minst tre dagar innan sista dag för ett överklagande. Lämnas det in senare och kommer in för sent anses laga förfall inte föreligga.

Ett överklagande skulle ha kommit in till tingsrätten senast den 23 januari 2018 (en tisdag). Överklagandet lämnades för postbefordran och poststämplades den 21 januari (en söndag). Det kom dock in till tingsrätten först den 24 januari och tingsrätten avvisade överklagandet som för sent inkommet. Den som hade överklagat ansökte om återställande av försutten tid och angav att han hade haft laga förfall eftersom han skickat brevet i tid.

Högsta domstolen har tidigare angett att man vid befordran per post generellt har anledning att räkna med viss försening i jämförelse med de krav som ställs på den som befordrar posten. Brevet ska därför alltid lämnas in för befordran så att det med fog kan antas vara framme dagen före överklagandetidens slut. Eftersom Postnord numera ska dela ut brev senast två arbetsdagar efter inlämningsdagen, måste brev därför lämnas in för befordran minst tre arbetsdagar före fristens utgång. Lämnas brevet in i så god tid och det ändå försenas, anses avsändaren generellt ha haft laga förfall. Om däremot brevet lämnas in för befordran så att man har fog att anta att det kommer till rätten först den dag fristen går ut, anses man ha skickat brevet för sent om det ankommer efter fristens utgång.

Bifogade filer