Högsta domstolens logotyp
 

Ett avtal har uteslutit tillämpning av miljöbalkens skadeståndsbestämmelser

Mål: T 3191-18
På Malmö flygplats användes vid brandövningar tidigare en typ av brandsläckmedel som innehöll det giftiga ämnet PFOS. Detta ämne hamnade senare via avloppsvattnet i det kommunala avloppsreningsverket. Målet i Högsta domstolen rörde frågan om det avtalsförhållande rörande vatten och avlopp som har funnits mellan parterna utesluter möjlighet för kommunen att få skadestånd enligt miljöbalken.

I miljöbalken finns skadeståndsbestämmelser som reglerar ansvar för miljöskador utanför avtalsförhållanden. Frågan i målet var om bestämmelserna kan vara tillämpliga även när det finns ett avtalsförhållande mellan den vars verksamhet gett upphov till skadan och den skadelidande.

Högsta domstolen kommer fram till att det beror på avtalet, och ytterst en tolkning av detta, om miljöbalkens skadeståndsbestämmelser ska anses vara tillämpliga mellan två avtalsparter.

I detta fall hade parterna i avtal reglerat att kommunen skulle omhänderta avloppsvatten och även i stor utsträckning avtalat om vilka föroreningar som fick finnas i vattnet. Vidare hade parterna kommit överens om en uttrycklig bestämmelse om skadestånd. Högsta domstolen anser mot den bakgrunden att avtalsförhållandet mellan parterna utesluter en tillämpning av miljöbalkens skadeståndsbestämmelser.