logotyp

En boutredningsman som inte får ut sin ersättning kan ha rätt att bli entledigad från uppdraget

En dödsbodelägare kan begära att rätten förordnar en boutredningsman för att utreda vilka tillgångar boet har. Boutredningsmannen har rätt till ersättning för sitt arbete och för utlägg. Ersättningen ska som huvudregel tas ut av boet när arbetet är slutfört. Om den inte kan tas ut ur boet ska de som ansökt om förordnandet svara för betalningen. Ersättning för nedlagt arbete kan tas ut innan arbetet är slutfört, om utredningen tar längre tid än ett år. Ersättning för utlägg kan tas ut så snart betalningen har gjorts.

Högsta domstolen uttalar att förskott undantagsvis får tas ut även för kommande utlägg som är nödvändiga för uppdraget. En boutredningsman som inte har kunnat tillgodogöra sig den ersättning som han eller hon har rätt till kan bli entledigad från sitt uppdrag. Detsamma gäller om det framstår som oklart om betalning kommer att ske och det inte rimligen kan krävas att boutredningsmannen vidtar ytterligare åtgärder.

Bifogade filer