logotyp

En likvidators skadeståndsansvar mot tredje man

Mål: T 2977-18
I ett tidigare avgörande förklarade Högsta domstolen att en likvidators beslut att skifta ett bolags tillgångar utan att avsätta pengar till betalning av en tvistig skuld innebar en överträdelse av en bestämmelse i aktiebolagslagen samt att likvidatorns handlande var oaktsamt. Högsta domstolen har nu ansett likvidatorn skadeståndsskyldig för den omedelbara skada hans oaktsamma agerande har orsakat annan än bolaget.

I aktiebolagslagen finns bestämmelser om bl.a. likvidators skadeståndsansvar för fullgörandet av sitt uppdrag. Om likvidatorn uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar någon annan än bolaget kan likvidatorn bli skyldig att ersätta skadan. För det fall en likvidator skiftar bolagets tillgångar utan att sätta av pengar till en tvistig fordran på det sätt som föreskrivs i aktiebolagslagen försämras en borgenärs möjligheter att få betalt. I allmänhet föreligger det enligt Högsta domstolen redan vid skiftet en betydande risk för förlust. Det medför att borgenären då åsamkats en skada.

När en likvidator ska avsätta pengar för betalning av en tvistig skuld ska likvidatorn enligt Högsta domstolen innehålla tillräckliga medel. Det innebär att utöver skulden, måste både dröjsmålsränta och kostnader för en eventuell process tas med i beräkningen av det belopp som ska sättas av. Skadeståndet ska motsvara det belopp som likvidatorn borde ha satt av.

Bifogade filer