logotyp

Förvaltningsrätten meddelar dom rörande licenstid för spelverksamhet

Mål: 10010-18
Spelinspektionen har i december 2018 beviljat Videoslots LTd licens för att tillhandahålla kommersiellt onlinespel. Licenstiden begränsades till två år – mot normaltiden om fem år – med motivering att bolaget hade varit föremål för sanktioner avseende sin spelverksamhet i Storbritannien. Beslutet har överklagats till förvaltningsrätten som nu meddelat dom i målet. Enligt förvaltningsrättens bedömning är av Spelinspektionen framhållen risk inte sådan att det är motiverat eller proportionerligt att begränsa tiden för den tilldelade licensen.

Istället bör enligt förvaltningsrätten brister av det slag som var aktuella hanteras inom ramen för Spelinspektionens löpande tillsyn, snarare än genom en ny helhetsbedömning av bolagets verksamhet redan inom två år. Överklagandet har därför bifallits på så sätt att bolagets licens har förklarats ska gälla till och med den 31 december 2023. Två av rättens ledamöter delade Spelinspektionens bedömning och ansåg att överklagandet skulle avslås.

Bifogade filer