Mark- och miljödomstolen ger tillstånd till översvämningsskydd mot havet på Falsterbohalvön

Mål: M 3258-18
Efter ansökan från Vellinge kommun har mark- och miljödomstolen meddelat tillstånd enligt miljöbalken till ett knappt 20 km långt översvämningsskydd för att skydda bebyggelse och infrastruktur på Falsterbohalvön. Skyddet avses att i huvudsak placeras i anslutning till bebyggelsen utan att, där det kunnat undvikas, gå in på hävdade tomtplatser.

Översvämningsskyddet ska skydda bebyggelsen mot höga havsnivåer och ska utformas som vall eller mur. Hur hög vallen eller muren blir över befintlig marknivå varierar beroende på hur högt marken är belägen i förhållande till havsnivån. På vissa ställen blir skyddet någon halvmeter högt medan det på andra ställen blir högre och kan närma sig tre meter.

- Domstolen bedömer att den tillståndsgivna placeringen är en avvägning mellan naturvårdsintressen i form av t.ex. naturreservat och Natura 2000-områden å ena sidan och intresset av att inte göra onödiga intrång på hävdade villatomter å andra sidan samtidigt som skyddet mot att bebyggelsen med mera översvämmas ska uppnås, säger ordföranden i målet, chefsrådman Peter Ardö.

Det av vissa sakägare föreslagna så kallade yttre skyddet (vilket ungefär innebär en dragning närmre havet längs med kustlinjen) har inte bedömts utgöra ett bättre alternativ. Sökanden Vellinge kommun har i stort sett fått gehör för sin ansökan.

Mark- och miljödomstolen har inte varit enig i sitt avgörande. Oenigheten har i huvudsak avsett översvämningsskyddets placering och utformning. En minoritet av rättens ledamöter har ansett att den nu tillståndsgivna placeringen i delar medför alltför stort intrång på skyddade naturområden. Dessa synpunkter finns som skiljaktig mening i avgörandet.