logotyp

En kulturmiljöförening har fått rätt att överklaga ett detaljplanebeslut som var av betydelse för kulturmiljön

Mål: Ö 6554-19
Stockholms stadsbyggnadsnämnd har beslutat att anta en detaljplan för en fastighet vid Tegelbacken i centrala Stockholm. Planen avser del av ett område som har pekats ut som riksintresse och förutsätter rivning av en befintlig byggnad. En förening med ändamål att tillvarata kulturmiljöintressen överklagade beslutet.

Högsta domstolen har tidigare ansett att en miljöorganisation kan beröras av ett bygglovsbeslut när beslutet är mer tydligt relaterat till miljön. Beslutet kan i så fall sägas angå föreningen. Klagorätt kan då föreligga enligt 42 § förvaltningslagen.

Domstolen har nu konstaterat att miljöskyddsintresset även innefattar skydd för kulturmiljön och att kulturmiljöintressen enligt plan- och bygglagen ska beaktas vid detaljplaneläggning. Därför kan en organisation för skydd av kulturmiljön sägas vara berörd av ett detaljplanebeslut. Klagorätt kan då föreligga om beslutet är mer tydligt relaterat till kulturmiljön.

Bifogade filer