Högsta domstolen
 

Ansvaret för underhållet av ett golvvärmesystem kan bestämmas i en bostadsrättsförenings stadgar

Mål: T 2948-19
Ett vattenburet golvvärmesystem installerades i ett duschrum i samband med en ombyggnad av en s.k. råvind som upplåtits med bostadsrätt. Vindsvåningen slogs därefter samman med en bostadslägenhet. Sedan bostadsrätten hade överlåtits uppkom fråga om det var bostadsrättsföreningen eller bostadsrättshavarna som ansvarade för underhåll av golvvärmesystemet. En huvudfråga i målet var vad som i föreningens stadgar avses med lägenhetens golv.

Enligt bostadsrättslagen ska bostadsrättshavaren på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Lagstiftaren har i övrigt överlämnat åt bostadsrättsföreningarna att i stadgarna närmare bestämma vad som omfattas av bostadsrättshavarens underhållsansvar.

– Enligt föreningens stadgar ansvarade bostadsrättshavarna för lägenhetens inre, till vilket enligt stadgarna räknades bl.a. golv. Ordet golv är inte entydigt och måste tolkas mot bakgrund av t.ex. villkorets syfte och ändamål, berättar Svante O. Johansson, domare i Högsta domstolen.

Högsta domstolen kom fram till att ordet ”golv” kan syfta på flera saker. Mot bakgrund av att det i stadgarna angetts att bostadsrättshavarens ansvar avsåg lägenhetens ”inre” uppfattade domstolen det som en precisering. Med hänsyn till detta och syftet med regleringen i stadgarna, kom domstolen fram till att ansvaret för golv i detta fall endast omfattade golvets ytskikt. Eftersom golvvärmesystemet var installerat under detta skikt ansvarade föreningen för det.

– Rättsfallet illustrerar vikten av att bostadsrättsföreningarnas stadgar utformas på ett så tydligt sätt som möjligt. Med tydliga stadgar kan man undvika diskussioner om vem som ska stå för underhåll och reparationer av olika delar av lägenheten, avslutar Johansson.