logotyp

Fordran som grundas på lagakraftvunna domar om efterbeskattning har kunnat göras gällande i konkurs, trots att det efter domarna inträffat omständigheter av betydelse för beskattningen

I en företagskonkurs bevakade Skatteverket skattefordringar som grundade sig på lagakraftvunna domar från förvaltningsdomstol. Konkursförvaltaren invände delvis mot bevakningen under påstående att det efter förvaltningsdomstolarnas avgöranden hade inträffat omständigheter som medförde att efterbeskattning borde ha skett med endast lägre belopp. Genom ett förfarande i allmän domstol, s.k. jävsprocess, har nu prövats till vilket belopp som skattefordringarna får göras gällande i konkursen.

Frågan som Högsta domstolen har prövat är om en allmän domstol i en jävsprocess är bunden av en förvaltningsdomstols avgörande. Högsta domstolen har kommit fram till att så normalt är fallet. Men om betalningsskyldigheten har ifrågasatts med hänvisning till någonting som har inträffat efter förvaltningsdomstolens avgörande kan konkursdomstolen ompröva betalningsskyldigheten, under förutsättning att det pågår ett omprövnings- eller resningsförfarande i behörig instans och utfallet av detta inte kan avvaktas.

I detta fall har Högsta domstolen ansett att det efter förvaltningsdomstolarnas avgöranden har inträffat omständigheter av betydelse för skattskyldigheten. Det pågår emellertid inte något omprövnings- eller resningsärende i behörig instans. Det finns därför inte förutsättningar att pröva skattskyldigheten i jävsprocessen. Skatteverket har därför getts rätt att bevaka hela skattefordran.

Bifogade filer