logotyp

Kvarstad i ett tvistemål kan inte meddelas för rättegångskostnaderna i målet

Den som har en fordran mot någon kan under vissa förutsättningar få betalningen säkerställd genom att domstolen förordnar om kvarstad. Det förutsätter bland annat att sökanden visar sannolika skäl för sin fordran och att det skäligen kan befaras att motparten genom klandervärt handlande undandrar sig att betala skulden.

Det har i den praktiska tillämpningen sedan länge ansetts att kvarstad inte kan meddelas avseende rättegångskostnader i målet.

Beslut om ansvar för rättegångskostnader fattas av domstolen när målet avgörs. Det skulle enligt Högsta domstolen inte vara en lämplig ordning att parterna i en tvist vid domstol under processens gång kan få en prövning av om kvarstad ska meddelas avseende rättegångskostnaderna i målet.

Yrkandet om kvarstad i det aktuella målet kunde alltså inte bifallas.

Bifogade filer