Högsta förvaltningsdomstolen
 

Dom i mål om bistånd åt asylsökande

Mål: 1676-20
En utlänning som vistas på förläggning och som enligt bosättningslagen inte kan anvisas till en kommun, har rätt till bistånd enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl. även efter det att uppehållstillstånd beviljats.

Den som har ansökt om uppehållstillstånd och vistas på en förläggning har rätt till bistånd enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl. Huvudregeln är att denna rätt upphör i samband med att uppehållstillstånd beviljas. Från denna huvudregel finns dock ett undantag för utlänningar som inte anvisats till en kommun. De har fortsatt rätt till sådant bistånd.

I målet hade en utlänning sökt asyl och vistades på förläggning. När han beviljades uppehållstillstånd för gymnasiestudier kunde han inte anvisas till en kommun därför att de som får uppehållstillstånd på denna grund inte omfattas av bosättningslagen. Migrationsverket beslutade att han inte hade rätt till bistånd trots att han inte anvisades till en kommun. Skälet för detta var enligt Migrationsverket att rätt till fortsatt bistånd förutsätter att utlänningen omfattas av bosättningslagen.

Förvaltningsrätten och kammarrätten ändrade Migrationsverkets beslut. Enligt Högsta förvaltningsdomstolen framgår det inte av lagen att undantagsregeln för sin tillämpning förutsätter att det är möjligt att anvisa utlänningen till en kommun med stöd av bosättningslagen. Migrationsverkets överklagande avslogs.