logotyp

Rätt till ersättning för rättegångskostnader

Mål: Ö 5761-19
Ett bolag som hade väckt talan mot två personer vann mot den ena men förlorade mot den andra. Bolaget har ansetts ha rätt till full ersättning från den förlorande motparten för de rättegångskostnader som har varit gemensamma för målen mot båda motparterna.

Högsta domstolen konstaterar att det i fall som detta bör göras skillnad mellan kostnader som är särskilda i förhållande till någon av motparterna och sådana som är gemensamma för båda. De i målet aktuella rättegångskostnaderna avsåg frågor som var gemensamma för talan mot båda motparterna. Kostnaderna var motiverade i förhållande till var och en av dem. Det förhållandet att bolaget förlorade målet mot den ena motparten påverkade då inte rätten att få ersättning för dessa kostnader från den andra.

Bifogade filer