Upphävd detaljplan för Muminvärlden på Skutberget i Karlstad

Mål: P 406-20
Mark- och miljödomstolen har idag upphävt Karlstads kommuns beslut om att anta detaljplan för temapark med ett planerat Mumintema på Skutberget i Karlstads kommun.

Domstolen har bedömt att antagandet av detaljplanen strider mot bestämmelser i plan- och bygglagen samt miljöbalken. Planområdet ligger inom riksintresse för friluftslivet samt till största delen inom strandskyddat område. Kommunen upphävde strandskyddet inom hela planområdet.

-”Domstolen anser inte att de skäl som kommunen anfört för att strandskyddet ska upphävas är tillräckliga och inte heller anser domstolen att det skydd som finns för friluftsintresset i området möjliggör en temapark där icke betalande allmänhet utestängs från området”, säger ordföranden i målet rådman Karin Fridell.

Kommunfullmäktige i Karlstads kommun beslutade i december 2019 att anta detaljplan för en temapark i nordöstra delen av Skutberget i Karlstads kommun. Temaparken skulle ligga invid Vänerns strand och även omfatta Ytterholmen och delar av vattenområdet. Avsikten var att en Muminvärld skulle etableras inom området likt den som finns i Nådendal i Finland. Kommunens val av område för parken gjordes mot bakgrund av den koppling till natur och hav som är ett genomgående inslag i Tove Janssons sagor om Mumintrollen och deras värld.

Beslutet att anta detaljplanen överklagades av ett antal privatpersoner samt av Naturskyddsföreningen i Karlstad och Föreningen Skutbergets Wenner. Mark- och miljödomstolen har tidigare avvisat överklaganden från de privatpersoner som inte har ansetts vara berörda av detaljplanen.

Faktaruta

Strandskydd har funnits sedan 1950-talet. Det kom till för att förhindra överexploatering av stränder och trygga allmänhetens tillgång till stränder och vatten för friluftsliv. År 1994 utökades syftet till att även avse skydd för växt- och djurliv.

En kommun kan vid detaljplanläggning enligt plan- och bygglagen upphäva strandskydd helt eller delvis inom planområdet. Strandskyddsbestämmelserna finns i miljöbalken och för att ett upphävande ska kunna ske måste något av de särskilda skäl som anges i 7 kap 18 c § miljöbalken vara uppfyllt.