Högsta förvaltningsdomstolen
 

Beslut i mål om inhibition av förordnande om omedelbar verkställighet av beslut

Mål: 4988-20
Högsta förvaltningsdomstolen har i målet prövat om det har funnits förutsättningar för en länsstyrelse att förordna att ett beslut om omhändertagande av djur ska verkställas omedelbart.

Som huvudregel gäller att ett förvaltningsbeslut inte får verkställas innan överklagandetiden har gått ut. Från denna huvudregel görs dock vissa undantag. Ett av dessa är att ett beslut får verkställas omedelbart om ett väsentligt allmänt intresse kräver det.

Bakgrunden till målet är att en länsstyrelse hade påträffat djur som man bedömde hölls i strid med ett tidigare meddelat djurförbud och därför bestämt att djuren skulle omhändertas. Länsstyrelsen ansåg att intresset av att bestämmelserna om djurskydd efterlevs är ett väsentligt allmänt intresse och att detta intresse krävde att omhändertagandet verkställdes omedelbart.

I sin dom konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen att ett beslut bara får verkställas omedelbart i situationer när ett allmänt eller enskilt intresse – exempelvis skyddet för djurs liv och hälsa – verkligen kräver det. Det innebär enligt domstolen att en fördröjd verkställighet måste kunna förväntas leda till allvarliga skadeverkningar i det enskilda fallet. Risken för allvarlig skada måste alltså framstå som överhängande och inte endast hypotetisk eller avlägsen.

För att ett beslut om omhändertagande av djur ska få gälla omedelbart krävs därför som regel att djuret är utsatt för lidande eller att det föreligger en konkret risk för att djuret kommer att fara illa om beslutet inte verkställs omedelbart. I det aktuella målet fanns det inga uppgifter om att djuren for illa vare sig vid kontrollen eller vid tiden för länsstyrelsens beslut. Det hade därför inte funnits förutsättningar för länsstyrelsen att besluta om omedelbar verkställighet.