Högsta förvaltningsdomstolens logotyp
 

Dom i mål om folkbokföring

Mål: 918-20
Beviskrav och bevisvärdering vid prövning av en begäran om att en person ska avregistreras från folkbokföringen på grund av att denne har avlidit utomlands.

Målet handlar om en man som är folkbokförd i Sverige. Av ett dödsbevis från Serbien framgår att en man med samma namn har avlidit i Serbien. Det skiljer dock två dagar mellan det födelsedatum som anges i dödsbeviset (22 februari) och hans födelsedatum i folkbokföringen (20 februari). Skatteverket avslog ansökan om att mannen skulle avregistreras från folkbokföringen då det inte var styrkt att den person som dödsbeviset avsåg är samma person som den man som är registrerad i folkbokföringen.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att det saknas skäl att i ärenden om avregistrering från folkbokföringen till följd av dödsfall ställa upp andra beviskrav än som gäller vid ändring av registrerade identitetsuppgifter. För att avregistrering ska ske krävs således att det av utredningen klart framgår att den registrerade personen har avlidit.

Uppgifterna i det serbiska dödsbeviset beträffande personen överensstämmer med vad som registrerats i folkbokföringen vad avser födelsemånaden, födelseåret, födelseorten och makans namn, inklusive hennes namn som ogift. Detta är omständigheter som talar för att personen som avses i dödsbeviset är samma person som finns registrerad i folkbokföringen. För detta talar också det förhållandet att de två olika födelsedatumen (20 och 22 februari) förekommer i Migrationsverkets personakter för en och samma person. Mot den bakgrunden bör inte alltför stor vikt läggas vid det faktum att en siffra när det gäller dagen i månaden för födelsen skiljer sig åt och att sökanden inte kunnat förklara varför uppgifterna som lämnats av den avlidne inte stämmer överens (jfr HFD 2019 ref. 9), utan det får anses klart framgå av utredningen att den i folkbokföringen registrerade mannen har avlidit.