Högsta domstolen
 

Bärare av ett ovanligt efternamn ansågs inte lida nackdel av att ett likalydande ord ingick i tre företagsnamn

Mål: T 6128-20
Ett efternamn som bärs eller har burits av färre än 2 000 personer har ett särskilt skydd som kan innebära att andra personer inte får byta till det och att namnet inte heller får registreras som ett varumärke eller ingå i ett företagsnamn. För att efternamnet ska utgöra hinder mot en sådan registrering krävs dock att det är ägnat att uppfattas som någon annans efternamn med sådant skydd och att användningen skulle medföra nackdel för bärare av namnet.

Fyra personer med ett efternamn som har särskilt skydd begärde att registreringen av tre företagsnamn skulle hävas. Företagsnamnen innehöll ett med efternamnet likalydande ord.

Högsta domstolen ansåg att ordet var ägnat att uppfattas som någon annans efternamn, men att bärarna inte kunde anses lida nackdel av användningen av företagsnamnen. Bärarna av efternamnet tillhörde en släkt från en mindre ort med samma namn i Västra Götaland som hade antagit efternamnet under första delen av 1900-talet. Eftersom efternamnet också var ett ortsnamn ansåg Högsta domstolen att bärarna fick acceptera att det förelåg en viss risk för missförstånd. Domstolen, som inte heller ansåg att företagsnamnen kunde vilseleda allmänheten, hävde alltså inte registreringen av företagsnamnen.