logotyp

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Mål: 659-21
Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att det skulle strida mot EU-rätten att med stöd av den s.k. undantagsregeln i 24 kap. 18 § andra stycket inkomstskattelagen vägra ett bolag avdrag för räntor som betalas till ett irländskt bolag i samma koncern.

För företag som ingår i en intressegemenskap, t.ex. företag i samma koncern, gäller att ränteutgifter som avser en skuld till ett annat företag i intressegemenskapen inte får dras av vid beskattningen om skuldförhållandet uteslutande eller så gott som uteslutande har uppkommit för att intressegemenskapen ska få en väsentlig skatteförmån (undantagsregeln).

Enligt en tidigare lydelse av undantagsregeln gällde att avdrag skulle vägras om skatteförmånen var det huvudsakliga skälet till att skuldförhållandet hade uppkommit. Den regeln har nyligen förklarats vara oförenlig med EU-rätten genom domar av EU-domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen.

Högsta förvaltningsdomstolen har nu funnit den ändring av regeln som har gjorts inte förändrar den bedömningen. Även den nya undantagsregeln strider således mot EU-rätten.