Prövningstillstånd i Migrationsöverdomstolen

Mål: UM 754-22
Migrationsöverdomstolen meddelar prövningstillstånd.

Migrationsöverdomstolen meddelar prövningstillstånd i den fråga i
målet som avser tillämpligheten av 5 kap. 6 § utlänningslagen.
Den fråga som har lett till att Migrationsöverdomstolen meddelar
prövningstillstånd är om 5 kap. 6 § utlänningslagen kan tillämpas när
det finns ett lagakraftvunnet avlägsnandebeslut.
Frågan om prövningstillstånd i målet i övrigt förklaras vilande.
Lagrum: 5 kap. 6 § och 5 kap. 18 § femte stycket utlänningslagen.

Fakta om Migrationsöverdomstolen

Kammarrätten i Stockholm har funktionen som migrationsöverdomstol. Det innebär att Migrationsöverdomstolen som slut- och prejudikatinstans prövar överklagade domar och beslut från migrationsdomstolarna vid Förvaltningsrätten i Stockholm, Förvaltningsrätten i Malmö, Förvaltningsrätten i Göteborg och Förvaltningsrätten i Luleå. 2021 avgjorde Migrationsöverdomstolen drygt 13 000 migrationsmål. Kammarrättspresident är Stefan Holgersson.