Mark- och miljödomstolen avvisar ansökan om vindkraft i havet inom Gävle kommun

Mål: M 3133-20
Mark- och miljödomstolen i Östersund har idag avvisat Utposten 2:s ansökan om tillstånd för vindkraft till havs inom Gävle kommun. Detta eftersom sökanden inte uppfyllt miljöbalkens krav på samråd med enskild som kan bli särskilt berörd av verksamheten och då det bedömts att denna brist inte kunnat läkas under domstolsprövningen.

Handläggningen i målet har varit mycket omfattande. Då brister finns i samrådet har miljökonsekvensbeskrivningen inte godkänts och ansökan avvisats. Domstolen har därmed inte tagit ställning till ansökans innehåll såvitt avser antal vindkraftverk, höjd på vindkraftverken, villkor för tillstånd mm.