Mark- och miljödomstolen säger nej till nytt kraftvärmeverk i Lövsta

Mål: M 1167-20
Mark- och miljödomstolen har idag beslutat att inte ge tillstånd till anläggande och drift av energianläggning och hamn i Lövsta.

Ansökan

Stockholm Exergi AB har ansökt om tillstånd enligt miljöbalken till anläggande och drift av energianläggning samt hamn i Lövsta i nordvästra Stockholm. Ansökan omfattar även tillstånd till muddring av bl.a. förorenade sediment. Det planerade verksamhetsområdet har sedan slutet av 1800-talet använts för hantering, deponering och förbränning av avfall och är beläget inom Östra Mälarens vattenskyddsområde.

Motstående intressen

Den valda lokaliseringen av energianläggningen och tillhörande hamn har starkt ifrågasatts bl.a. mot bakgrund av förorenings­situationen i Lövsta. Naturvårdsverket, Miljö- och bygglovs­nämnden i Järfälla kommun, Norrvatten, Stockholms Naturskydds­förening, närboende m.fl. har motsatt sig att tillstånd beviljas. Det har även framställts yrkande om att ansökan ska avvisas på grund av brister i samråd, ansökans avgränsning och genomförda utredningar.

Mark- och miljödomstolens dom

Domstolen har inte funnit skäl att avvisa ansökan p.g.a. brister i utredningen. Domstolen har dock ansett att de ansökta verksamheterna innebär en sådan risk för vattenförorening som omfattas av förbuden mot ny verksamhet och etablering av ny industriell verksamhet i gällande skyddsföreskrifter för Östra Mälarens vattenskyddsområde. Domstolen har vidare ansett att det saknas sådana särskilda skäl som krävs för dispens från förbuden. Detta även med beaktande av att risken för en förorening av råvattnet i Östra Mälaren är begränsad. I och med att dispens inte kan meddelas saknas förutsättningar för att ge tillstånd till de ansökta verksamheterna. Domstolen har därför avslagit såväl Stockholm Exergis ansökan om dispens som bolagets ansökan om tillstånd.

- Domstolen har ansett att skyddet för den framtida dricksvattenförsörjningen i Stockholm med omnejd utgör ett tyngre vägande allmänintresse än behovet en ny energianläggning, säger rättens ordförande rådmannen Katarina Winiarski Dol.

Faktaruta

Östra Mälarens vattenskyddsområde och skyddsföreskrifterna

Östra Mälarens vattenskyddsområdet utgör Stockholms primärvattentäkt avseende dricksvatten. Stockholms 26 kommuner samt Knivsta och Strängnäs erhåller sitt dricksvatten från någon av ytvattentäkterna Lovö, Norsborg, Görväln och Skytteholm. Samtliga 4 verk försörjer drygt 2 miljoner invånare med dricksvatten.

För att tillgodose syftet med vattenskyddsområdet har Länsstyrelsen i Stockholms län meddelat skyddsföreskrifter. Dessa skyddsföreskrifter syftar till att reglera och förhindra sådana verksamheter, hantering och åtgärder som kan medföra risk för vattenförorening och negativ påverkan på råvatten­kvaliteten.

Råvatten är sådant grund- eller ytvatten som efter beredning kan användas som dricksvatten.