Cementa får tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet i Slite

Mål: M 2724-22
Mark- och miljödomstolen har idag beslutat att ge Cementa AB tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet i Slite på Gotland.

Täktverksamheten i Slite har bedrivits sedan mitten av 1960-talet. Den bedrivs i nuläget i båda täktbrotten (Västra brottet och File hajdar-täkten) med stöd av ett tillstånd meddelat av regeringen den 18 november 2021. Regeringstillståndet gäller till och med utgången av år 2022 och omfattar brytning av kalksten inom tidigare tillståndsgivna täktområden, dvs. sådan kalksten som inte hade hunnit brytas innan Cementas tidigare tillstånd (från år 2010) löpte ut.

Myndigheter och enskilda har invänt mot att Cementas utredning till stöd för ansökan inte tar hänsyn till påverkan som täktverksamheten, och framförallt bortledningen av grundvatten, i Slite hittills har haft. Mark- och miljödomstolen har ansett att miljökonsekvenserna ska bedömas utifrån den påverkan som verksamheten har under tillståndstiden om fyra år, och att prövningsunderlaget möjliggör en sådan bedömning. Det har enligt domstolen därmed inte funnits skäl att avvisa Cementas ansökan.

Tillståndet, som omfattar både miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet (bortledning av vatten), avser relativt begränsade nya brytområden (utökning med ca 6 hektar i Västra brottet respektive ca 9 hektar i File hajdar-täkten) och ingen fördjupning av täkterna. Cementa kallar tillståndet för ett ”brygg-tillstånd” då bolaget avser att under tillståndstiden ansöka om ett längre och mer omfattande tillstånd.

Mark- och miljödomstolen har bedömt att de närliggande Natura 2000-områdena inte kommer att skadas av täktverksamheten och därmed beviljat s.k. Natura 2000-tillstånd. Domstolen har vidare funnit att kalkstensbrytningen i Slite behövs för att tillgodose ett allmänintresse av större vikt, och att det föreligger förutsättningar för att bevilja undantag från bestämmelserna om miljökvalitetsnormer för grundvatten. Cementa har åtagit sig att vidta åtgärder för att mildra konsekvenserna för grundvattenförekomsten. Domstolen har också beviljat dispens från förbuden i artskydds­förordningen.

För tillståndet har domstolen föreskrivit villkor med syfte att begränsa de störningar för miljön och människor som verksamheten kan orsaka. Villkoren avser bl.a. begränsningar i fråga om buller, vibrationer och luftstötsvågor, samt åtgärder för att minimera damning vid transporter och risker vid förvaring av kemiska produkter.

Domstolen har funnit att täktverksamheten inte kommer att påverka möjligheten till fortsatt driftsäker allmän vattenförsörjning, och inte heller möjligheten till vattenuttag ur enskilda brunnar i täkternas relativa närhet.

– Cementa har redovisat ett tillräckligt underlag för den prövning som mark- och miljödomstolen ska göra, och det underlaget visar att fortsatt grundvattenbortledning under fyra års tid inte kommer att skada livsmiljöerna i Natura 2000-områdena och inte heller äventyra dricksvattenförsörjningen, säger rättens ordförande rådmannen Karin Röckert.

Om skada på enskilda brunnar ändå skulle uppstå, har Cementa åtagit sig att hålla brunnsinnehavarna skadeslösa genom att antingen borra en ny brunn eller bekosta en anslutning till det kommunala vattennätet.

En sammanfattning av domstolens bedömningar finns i domen på s. 144

Faktaruta

Natura 2000-områden

Natura 2000 är ett nätverk inom EU som verkar för att skydda och bevara den biologiska mångfalden. Alla EU-länder ska utse särskilda områden, så kallade Natura 2000-områden, som tillsammans ska bilda ett ekologiskt sammanhängande nätverk av livsmiljöer. Dessa områden innehåller arter eller naturtyper som är särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv. Det krävs tillstånd, så kallat Natura 2000-tillstånd, för att bedriva verksamhet som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område.

 

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormerna för vatten beskriver den kvalitet en vattenförekomst (ytvatten och grundvatten) ska ha nått vid en viss tidpunkt. Syftet med miljökvalitetsnormerna är att säkra vattenkvaliteten. Som huvudregel får en verksamhet inte beviljas tillstånd om det skulle innebära en försämring av vattenmiljön eller äventyrar möjligheten att uppnå en miljökvalitetsnorm. Det finns möjlighet att under vissa förutsättningar bevilja undantag från bestämmelserna om miljökvalitets­normer.

 

Artskydd (fridlysningsbestämmelser)

Fridlysningsbestämmelserna har olika bakgrund. Vissa av dem krävs för att Sverige ska uppfylla sina EU-rättsliga förpliktelser, andra finns för att Sverige självt har beslutat om dem. Gemensamt är att de syftar till att bevara den biologiska mångfalden och att skydda en viss art. Vid en tillståndsprövning har prövningsmyndigheten att ta ställning till om verksamheten påverkar någon fridlyst art i strid med fridlysningsbestämmelserna. Om det uppstår en otillåten påverkan kan det under vissa förutsättningar meddelas en dispens från fridlysningsbestämmelserna.