Högsta förvaltningsdomstolen
 

Domar i mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen

Mål: 4266-21, 4120-21
I mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen har en kommuns beslut att i kommunala förskolor och grundskolor inte tillåta bärande av huvudduk och liknande plagg ansetts utgöra en begränsning av yttrandefriheten som saknar lagstöd.

Högsta förvaltningsdomstolen har i två mål prövat om kommunala beslut att inte acceptera bärandet av huvudduk och liknande plagg i kommunala förskolor och grundskolor strider mot lag eller annan författning.

Ett antal kommunmedlemmar i respektive kommun överklagade besluten och gjorde gällande att de stred mot religionsfriheten i så väl regeringsformen som i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt mot diskrimineringslagstiftningen och skollagstiftningen.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att religionsfriheten, så som den kommer till uttryck i regeringsformen, har en snäv definition och endast skyddar rätten att utöva sin religion. Olika uttryck för religionstillhörighet, t.ex. bärandet av huvudduk och liknande klädesplagg, omfattas i stället av skyddet för yttrandefriheten. Bärandet av sådan klädsel får därmed begränsas enligt vad som gäller för inskränkningar av den friheten. En grundläggande förutsättning för att begränsa yttrandefriheten är att det sker genom lag.

Besluten ger uttryck för vad kommunerna anser ska gälla inom förskole- och grundskoleområdet och hur dessa verksamheter ska förhålla sig till bärandet av aktuella klädesplagg. De får därmed anses ha faktiska effekter för enskilda och utgör då en begränsning av yttrandefriheten. För att begränsningen ska vara tillåten måste den ha stöd i lag. Sådant lagstöd saknas i nationell rätt och redan av det skälet ska besluten upphävas.