Högsta domstolens logotyp
 

Ett nytt avgörande om kränkningsersättning

Mål: T 7840-22
En ny lagstiftning om kränkningsersättning trädde i kraft den 1 juli 2022. Det grundläggande syftet med denna reform är att påtagligt höja nivåerna på ersättningen, normalt med en fördubbling, för att ersättningen ska stå i samklang med rådande värderingar.

Det har funnits oklarhet om de eftersträvade högre ersättningsnivåerna ska slå igenom också när det gäller kränkningar vid brottslighet som skett före ikraftträdandet av den nya lagstiftningen den 1 juli 2022.

Högsta domstolen klargör nu att den nya lagstiftningen, och de uttalanden om höjda nivåer som gjordes i anslutning till den, inte kan ges någon omedelbar betydelse för bestämmandet av vilken ersättning som ska betalas för en kränkning som skedde före ikraftträdandet. Ersättningen för denna kränkning ska i stället bestämmas utifrån den ersättningsnivå som, enligt vedertagen rättspraxis vid domstillfället, gäller för sådana äldre ersättningsfall.

I det aktuella målet fastställs därför hovrättens dom att gärningsmannen ska betala 170 000 kr som samlad kränkningsersättning för två våldtäkter han begick i november 2021.