Kattegatt Syd kan ges Natura 2000-tillstånd

Mål: M 4698-22
Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt har i en dom funnit att den havsbaserade vindkraftparken Kattegatt Syd kan ges s.k. Natura 2000-tillstånd. Regeringen har sedan tidigare gett vindkraftparken tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon, men där erinrat om att tillstånd också krävs enligt Natura 2000-bestämmelserna i miljöbalken för att parken ska få komma till stånd.

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden inom EU.

Vattenfall Vindkraft Sverige AB och Vattenfall Vindnät Sverige AB ansökte hos Länsstyrelsen i Hallands län om tillstånd för vindkraftparken i förhållande till de båda Natura 2000-områdena Lilla Middelgrund respektive Stora Middelgrund och Röde bank i Kattegatt. Det handlade bl.a. om tillstånd för påverkan från vindkraftparken på vissa fåglar och tumlare som Natura 2000-områdena avser att skydda. Länsstyrelsen gav ett sådant tillstånd kombinerat med flera villkor. Beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen av föreningen Birdlife Sverige men även av Vattenfall avseende vissa villkor i tillståndet.

Mark- och miljödomstolen har nu, i likhet med länsstyrelsen, funnit att Natura 2000-tillstånd kan ges. Emellertid anser domstolen att det geografiska området för tillståndet ska minskas något så att det blir en buffertzon på en kilometer inte bara till befintliga Natura 2000-områden utan även till det område i norra delen som är föreslaget att bli sådant område. Domstolen har även gjort vissa ändringar i villkoren för tillståndet beträffande skydd för tumlare när bullrande arbeten i vattnet utförs.

- Det har varit ett tidskrävande mål för domstolen med mycket material att läsa in och komplexa frågor att ta ställning till. Vi har landat i att det inte blir en störning som på ett betydande sätt kan försvåra bevarandet av aktuella arter i Natura 2000-områdena och att tillstånd för Kattegatt Syd därmed kan ges, uppger rättens ordförande, rådmannen Stefan Mattsson.

En av rättens fyra ledamöter var skiljaktig.