Förvaltningsrätten i Linköpings logotyp

Beslut om avveckling av skolor och förskolor i Linköping har inte bedömts vara olagligt

Förvaltningsrätten i Linköping avslår överklagandena av Barn- och ungdomsnämnden i Linköpings kommuns beslut om att bl.a. avveckla fyra skolor och elva förskolor.

Femtioen kommunmedlemmar överklagade barn- och ungdomsnämndens beslut den 23 mars 2023 och begärde att beslutet skulle upphävas. De huvudsakliga argumenten var att man ansåg att beslutet borde ha tagits av kommunfullmäktige och att nämnden inte hade tagit hänsyn till barnets bästa enligt skollagen och barnkonventionen. Förvaltningsrätten har prövat beslutet genom laglighetsprövning och anser att det i överklagandena inte framkommit något som visar att barn- och ungdomsnämnden skulle ha överskridit sina befogenheter, brustit i att ta hänsyn till barnets bästa eller att beslutet skulle vara olagligt på annat sätt. Domstolen har vid prövningen endast tagit ställning till beslutets laglighet och inte dess skälighet eller lämplighet.

– Det är klagandena som har bevisbördan för att visa att beslutet är olagligt. Vi har kommit fram till att det inte finns grund för att upphäva beslutet, säger Kristina H Samuelsson, rådman.

 

Rättens dom var enhällig och kan överklagas till kammarrätten.

Faktaruta

Barn- och ungdomsnämnden i Linköpings kommun fattade den 23 mars 2023 beslut om att bl.a. avveckla ett antal skolor och förskolor inom kommunen. Beslutet överklagades av flera kommunmedlemmar till Förvaltningsrätten i Linköping som har prövat överklagandena inom ramen för en laglighetsprövning.

Vid en laglighetsprövning är domstolen begränsad till en prövning av om beslutet ska upphävas på någon av de fyra grunder som anges i 13 kap. 8 § kommunallagen (2017:725). Domstolen har alltså ingen möjlighet att pröva beslutets lämplighet eller sätta att annat beslut i dess ställe.

Ett överklagat beslut ska enligt 13 kap. 8 § kommunallagen upphävas om, det inte kommit till på lagligt sätt, beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen, det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller beslutet annars strider mot lag eller annan författning.