Mark- och miljödomstolen lämnar tillstånd till etablering av vindkraft på Storgrundet, Söderhamns och Gävle kommuner

Mål: M 1569-21
Mark- och miljödomstolen har idag lämnat tillstånd till Storgrundet Offshore att bygga och driva en vindkraftsanläggning med maximalt 51 vindkraftverk på allmänt vattenområde i Söderhamns och Gävle kommun.

Bolagets ansökan har tillstyrkts av samtliga remissmyndigheter utom Sjöfartsverket som anser att vindkraftparken kan störa sjötrafiken i området. Domstolen har i dessa delar föreskrivit villkor samt i övrigt konstaterat att vindkraftverksamheten inte innebär något hinder för sjöfarten.

Bolagets ansökan har tillstyrkts av båda de berörda kommunerna.

Prövningen har engagerat ett stort antal privatpersoner och organisationer som ansett att verksamheten inte bör tillåtas.

Domstolen har sammantaget gjort bedömningen att verksamheten, med de villkor som meddelats, är tillåtlig.