Mark- och miljööverdomstolen ger tillstånd till utfyllnad i Malmö hamn

Mål: M 2327-22
Mark- och miljööverdomstolen har i dag meddelat dom i ett mål om utfyllnad i Malmö hamn. Domen innebär att Malmö kommun ges tillstånd att genom utfyllnad i vattnet utöka Norra hamnens markområde med en yta motsvarande ca 236 000 kvadratmeter.

Domstolen anser att utfyllnaden medför en sådan försämring av vattenområdet som enligt huvudregeln i miljöbalken är otillåten, men att det finns skäl att göra undantag från förbudet.

Avsikten med utfyllnaden är enligt Malmö kommun att skapa ett nytt område för hamnverksamhet som behövs bl.a. för att hantera en ökad mängd gods, för att effektivisera hamnverksamheten och för att påskynda övergången till mer hållbara transporter.

Även om utfyllnaden kommer att ske inom ett område som redan är starkt påverkat av hamnverksamheten innebär det att en inte oansenlig del av bottnen, med bl.a. bestånd av ålgräs, kommer att försvinna. Domstolen ger ändå tillstånd till verksamheten med stöd av de undantagsregler som finns.

– Vi har bedömt att hamnen och dess utveckling är ett allmänintresse av större vikt och att hamnens behov inte går att lösa på något annat sätt som skulle vara väsentligt bättre för miljön. Med de försiktighetsåtgärder som kommunen har åtagit sig och med de villkor som vi meddelar finns det förutsättningar för att ge kommunen tillstånd, säger Katarina Berglund Siegbahn, hovrättsråd.

Utfyllnaden ska ske genom att en vall först byggs i vattnet och att fyllnadsmassor sedan läggs innanför vallen. Enligt kommunen kommer arbetet i sin helhet ta ca tio år.

Försämringsförbudet

De bestämmelser i miljöbalken och vattenförvaltningsför­ordningen som har tillämpats i målet har sin grund i EU:s s.k. ramvattendirektiv. Regleringen bygger på att alla vattenföre­komster klassificeras enligt ett givet system och att det sedan sätts upp mål för när och hur vattenförekomsten ska uppnå god status.

Vattnet i Malmö hamn är starkt påverkat av hamnverksamheten och eftersom vissa av de faktorer som vägs in vid bedömningen av vattnets status befinner sig i den lägsta klassen är det förbjudet att försämra dessa ytterligare. Det råder ett s.k. försämringsförbud. Från försämringsförbudet går det dock att göra undantag om det är fråga om ett allmänintresse av större vikt, det inte går att uppfylla syftet med verksamheten på något annat sätt som skulle vara väsentligt bättre för miljön och alla genomförbara åtgärder vidtas för att mildra de negativa konsekvenserna för vattenförekomstens status.

Bedömningarna i målet

Mark- och miljödomstolen avslog Malmö kommuns ansökan om tillstånd eftersom utfyllnaden ansågs medföra en otillåten försämring av vattnet i hamnen och förutsättningarna för undantag inte var uppfyllda. Utfyllnaden ansågs inte vara nödvändig för hamnverksamheten utan behovet av att flytta hamnverksamheten till ett nytt område ansågs vara en konsekvens av kommunens önskemål om att kunna ianspråkta nuvarande hamnytor för bl.a. bostäder och kontor. Detta kunde inte anses vara ett allmänintresse av större vikt och behovet av bostäder och kontor ansågs också kunna lösas utan att ta vattenområdet i anspråk.

I Mark- och miljööverdomstolen har kommunen gjort vissa kompletteringar och klargjort att syftet med utfyllnaden är att effektivisera och modernisera hamnverksamheten och att detta är ett allmänintresse av större vikt. Mot den bakgrunden har Mark- och miljööverdomstolen gjort en annan bedömning än underrätten och ansett att förutsättningar för undantag är uppfyllda.