Domstolsverkets logotyp
 

Årsredovisningen för 2023 lämnas till regeringen

Verksamhetsåret 2023 för Sveriges Domstolar kännetecknas av en ökning av antalet inkomna mål och fortsatta prioriteringar på bland annat digitalisering och kompetensförsörjning. Ett annat prioriterat område har varit att utveckla domstolarnas lokaler med fokus på en hög säkerhetsnivå. Detta och mycket mer handlar årsredovisningen för 2023 om.

Årsredovisningen för 2023 visar ett verksamhetsår där Sveriges Domstolar uppnått fler verksamhetsmål vid domstolarna och nämnderna jämfört med året innan. Totalt uppnåddes sex av regeringens tretton verksamhetsmål och det var fler domstolar som klarade verksamhetsmålen än föregående år.

- Det har varit ett hårt tryck på domstolarna. Till exempel var antalet mål, framför allt brottmål, som kom in till de allmänna domstolarna rekordhögt efter ett år med minskat inflöde, säger Thomas Rolén, generaldirektör på Domstolsverket.

Thomas Rolén, generaldirektör på Domstolsverket.
Thomas Rolén är generaldirektör på Domstolsverket.

Antalet inkomna mål ökade under 2023 jämfört med 2022. Totalt kom det in 470 364 mål till domstolarna och det är en ökning med fem procent jämfört med inflödet 2022. Antalet avgjorda mål var också fler än 2022. Det avgjordes 475 326 mål och det är fyra procent fler. Anledningen till att det avgjordes fler mål än antalet inkomna mål beror på en eftersläpning från föregående år. Den sammantagna bedömningen är domstolarna har mött upp det ökade inflödet av mål väl och hållit nere väntetiden för medborgarna.

Digitalisering av verksamheten

Det pågår ständigt intensiv verksamhetsutveckling i Sveriges Domstolar och att utveckla målhanteringen är en prioritet. Under 2023 togs ytterligare steg mot en helt digital målhantering. Under året har i princip alla brottmålsdomar i tingsrätterna hanterats i verksamhetsstödet Digitalt brottmålsavgörande (DiBa), som lanserades hösten 2022. DiBa innebär att brottmålsavgöranden i tingsrätt är digitala och undertecknas med en elektronisk signatur. Systemet innebär också ett strukturerat informationsflöde genom hela rättskedjan.

- Vi arbetar på bred front med att utveckla verksamheten. När det gäller digitalisering har vi fortsatt vårt arbete på de allmänna domstolarna men även på förvaltningsdomstolarna, där vi gör ordentliga framsteg, säger Thomas Rolén.

Sveriges Domstolar fortsätter driva ett aktivt innovationsarbete och under året har bland annat en applikation, baserad på AI-teknik, för att kunna maskera sekretessbelagda uppgifter i dokument utvecklats. Den kommer att tas i drift under 2024.

Satsningar på kompetensförsörjning

I mars 2023 kom den glada nyheten att Sveriges Domstolar hamnade på första plats när juriststudenter rankade den mest attraktiva arbetsgivaren i Sverige. Det konstaterades i organisationen Universums årliga arbetsgivarrankning.

- Arbetet med en god och långsiktig kompetensförsörjning är prioriterat inom Sveriges Domstolar. Under 2023 arbetade vi vidare enligt den handlingsplan som Domstolsverket, i samarbete med alla domstolschefer, har arbetat fram, säger Thomas Rolén.

Domstolsverkets fick i uppdrag av regeringen att ta fram en kompetensförsörjningsplan, vilken redovisades för Justitiedepartementet den första september 2023. Kompetensförsörjningsplanen tar särskilt sikte på frågor som rör domarförsörjningen samt rekryteringen av notarier och fiskaler.

Säkra och trygga lokaler

Behovet av säkerhetshöjande åtgärder har ökat under året. För att möta säkerhetsbehoven har det på flera domstolar införts fasta säkerhetskontroller i entréerna. På andra domstolar har förhandlingssalarna utrustats med säkerhetsglas som skiljer åhörare från övriga deltagare. Det är ett arbete som kommer att fortsätta kommande år.

- Den som besöker en domstol ska känna sig säker, trygg och väl bemött. Det pågår många insatser för att utveckla domstolarnas lokaler med fokus på en hög säkerhetsnivå, säger Thomas Rolén.

Domstolsverket planerar och genomför lokalförändringar när det gäller bygg, inredning och teknik. Under året bedrevs ett drygt 100-tal olika projekt på ett 40-tal domstolar över hela landet. Två nya domstolsbyggnader invigdes i Jönköping och i Malmö.

Årsredovisningen lämnades till regeringen den 22 februari.