Högsta förvaltningsdomstolen
 

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

Mål: 3530-23
En handling som en myndighet har laddat upp i en extern molntjänst endast som ett led i en teknisk bearbetning eller teknisk lagring har inte ansetts vara en allmän handling.

Målet gällde rätten att ta del av en handling. Riksrevisionen hade delat handlingen via en extern molntjänst inom ramen för myndighetens interna arbete.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade först att handlingen hade laddats upp i molntjänsten endast som ett led i en teknisk bearbetning eller teknisk lagring av handlingen. Enligt domstolen förutsätter bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen som reglerar när handlingar hanteras endast som ett led i teknisk bearbetning eller teknisk lagring att handlingen inte blir allmän redan när den överlämnas från en myndighet för sådan bearbetning eller lagring. Handlingen kunde därför inte anses som en allmän handling hos Riksrevisionen.