Högsta domstolen
 

Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd i frågan om den talan som väckts i det s.k. Auroramålet kan prövas i domstol

Mål: Ö 7177-23
Högsta domstolen har i dag meddelat prövningstillstånd i ett uppmärksammat mål i Nacka tingsrätt, där det har väckts en grupptalan mot staten om klimatet (det s.k. Auroramålet). Prövningstillståndet innebär att Högsta domstolen kommer att ta ställning till om talan kan tas upp till prövning.

Det har vid Nacka tingsrätt väckts en grupptalan mot staten avseende åtgärder för att nå klimatmål. Parterna har i det målet framfört olika uppfattningar när det gäller frågan om talan kan tas upp till prövning eller om den ska avvisas. Den frågan har av tingsrätten hänskjutits till Högsta domstolen. När det gäller innehållet i tingsrättens fråga hänvisas till tingsrättens pressmeddelande.

Högsta domstolen har nu beslutat att meddela prövningstillstånd i frågan om talan kan tas upp till prövning.

– Det innebär att Högsta domstolen ska ta ställning till om det går att föra en sådan talan i svensk domstol, förklarar Anders Eka, ordförande i Högsta domstolen. En prövning av grupptalan i tingsrättens mål kan alltså bli aktuell först efter det att Högsta domstolen har besvarat frågan om talan kan prövas, avslutar Anders Eka.

Handläggningen fortsätter nu i Högsta domstolen. Det kan innebära bland annat att ytterligare skrifter ges in av parterna. Målet i tingsrätten är vilandeförklarat i avvaktan på Högsta domstolens prövning.