Verksamhetsuppföljning - målstatistik

På den här sidan hittar du statistik över målutveckling, omloppstider (handläggningstider) och inställda förhandlingar. Här finns även statistik rörande brottmålen i tingsrätt samt asylmålen i migrationsdomstolarna. Statistiken uppdateras löpande.

Målutveckling 2022

Rapporten visar antal mål vid domstolsslagen under innevarande år, samt jämförelse mot samma månader föregående år. Den innehåller även kommentarer över utvecklingen. 

I tabell 1-11 görs en uppställning över domstolsslagens, inklusive migrationsdomstolarnas, inkomna, avgjorda samt balanserade mål. Tabellerna innehåller periodens utfall, utfall samma period föregående år samt förändringsindex som visar utvecklingen mellan åren. Index över 100 innebär en ökning och index under 100 en minskning. Ett index på 104 visar exempelvis en ökning på 4 procent från föregående år.

 • inkomna mål - hur många mål av olika slag som domstolarna har fått in.
 • avgjorda mål - mål som domstolen meddelat dom eller slutligt beslut i.
 • balanserade mål - öppna, som domstolen arbetar med.

I diagram 2 redovisas respektive domstolsslags över- eller underbalans under utgången av månaden, i relation till samma period föregående år.

För statistik tidigare år hänvisas till den officiella statistiken samt Sveriges Domstolars årsredovisning. 

Verksamhetsmål - omloppstider 2019-2021

Regeringen har satt upp verksamhetsmål för de olika domstolsslagen, samt i regleringsbrevet angett att domstolarna inklusive Högsta domstolen och Högsta Förvaltningsdomstolen i samråd med Domstolsverket ska sätta sina egna verksamhetsmål. Dessa verksamhetsmål mäts som omloppstid (handläggningstid) för avgjorda mål och mäter 75 percentilen alternativt 90 percentilen. 

 • Tiden anges i månader.

 • 75 percentilen innebär att 75 procent av de avgjorda målen har tagit så lång tid att handlägga eller kortare. Man skalar bort de mål som tagit längst tid att handlägga, motsvarande 25 procent.

 • 90 percentilen innebär att 90 procent av de avgjorda målen har tagit så lång tid att handlägga eller kortare. Man skalar bort de mål som tagit längst tid att handlägga, motsvarande 10 procent.

Verksamhetsmålen per helår återfinns i Sveriges domstolars årsredovisning samt i den officiella statistiken för domstolarnas verksamhet.

Nedan rapport visar mål och utfall för helåren 2019 och 2020, samt första halvåret 2021. 

Statistik över inställda möten

Rapporten består av en rapportsida per domstolsslagen tingsrätt, hovrätt, förvaltningsrätt, kammarrätt samt hyres- och arrendenämnder. Den innehåller statistik över inställa möten (samtliga mötestyper) till följd av samtliga registrerade orsaker till att mötet ställdes in. Statistiken presenteras per domstol med respektive orsak till inställt möte. 

Statistiken visas för januari till senaste hela månaden 2022 (kolumnerna längst till höger), samt samma period 2021. Rapporten uppdateras månadsvis.

 • Antal inställda möten är de möten som ställdes in under perioden.
 • Andelen inställda möten är antalet inställda av totalt planerade möten under perioden. 

Brottmål

Här presenteras löpande utveckling för inkomna, avgjorda och balanserade brottmål i tingsrätt. Innehåll:

 • Inkomna och avgjorda brottmål totalt respektive med stämningsansökan (dvs de antal brottmål där åtal är väckt)
 • Antal och andel avgjorda brottmål med huvudförhandling samt antal huvudförhandlingstimmar i dessa mål
 • Utveckling per tingsrätt

Utveckling jan-mars 2022

Antal inkomna brottmål fortsätter vara på mycket höga nivåer och är i paritet med fjolårets inflöde. Sett till brottmål med stämningsansökan är inflödet något högre, +3%, jmf med första kvartalet 2021 bland annat som en följd av att fler tingsrätter anslutit till snabbare lagföring sedan årsskiftet.

Avgjorda brottmål har ökat mer än inflödet, 3% varav 7% för mål med stämningsansökan. Antalet balanserade brottmål är lägre jmf utgången av mars föregående år, det gäller särskilt för brottmål med stämning. 

26 av 48 tingsrätter hade ett ökat brottmålsinflöde under första kvartalet och 25 tingsrätter uppvisar ett lägre antal balanserade mål jmf föregående år.  

Antalet avgjorda brottmål med huvudförhandling fortsätter öka och är på de högsta nivåerna under de senaste tio åren. Dock syns hittills i år en viss nedgång i antal huvudförhandlingstimmar. Detta talar för att ökningen främst utgörs av mål med kort huvudförhandlingstid, bla mål inom snabbare lagföring. Trots ökningen fortsätter andelen brottmålen som avgörs med huvudförhandling (av de som avgjorts med dom) minska.  Av det totala antalet avgjorda brottmål med dom avgjordes knappt 2/3-delar med huvudförhandling första kvartalet 2022. Bidragande är bland annat utökningen av snabbare lagföring, där en majoritet av målen avgörs med dom men utan huvudförhandling. 

Migrationsmål

Här återfinns Migrationsverkets senaste verksamhets- och utgiftsprognos. Migrationsverket kommer med fyra prognoser per år; februari, april, juli och oktober. Här återfinns även migrationsdomstolarnas utfall vad avser asylmål inkl prognos för innevarande och kommande tre år. 

I Migrationsverkets andra prognos för året hamnar kriget i Ukraina i fokus. Bedömningen, som av förklarliga skäl är osäker, är att 80 000 personer från Ukraina kommer söka skydd i Sverige under 2022 och i huvudsak omfattas av massflyktsdirektivet. När det gäller asylsökande från andra länder än Ukraina höjer Migrationsverket planeringsantaget från 14 000 till 18 000 asylsökande (förstagångsansökningar) i år. Migrationsverket behåller dock sin prognos för överlämande ärenden till migrationsdomstolarna 2022 men höjer den något 2023. Det skulle motsvara cirka 5 800 inkomna asylmål i år och 8 600 mål 2023. Domstolsverket sänker prognosen för avgjorda asylmål något under 2022 till följd av lågt inflöde, minskande balanser och färre överlämnade mål än senaste åren. Antal balanserade asylmål vid migrationsdomstolarna bedöms dock fortsätta minska under 2022.

Ikon Ämne Hitta domar och beslut

Mer om statistik

Statistik som Domstolsverket inte har

Utifrån den statistik som Domstolsverket ansvarar för går det inte att ta fram information om:

 • Parter, till exempel uppgifter som rör ålder, kön, medborgarskap eller information om någon part tidigare är dömd.
 • Olika typer av brott, till exempel mord och sexualbrott. I Domstolsverkets statistik samlas den typen av brott under målgruppen ”Brott mot person”. Kontakta istället Brå om detta.
 • Utgång och påföljd i brottmål. Kontakta istället Brå om detta.
 • Utgång i vårdnadsmål, till exempel om vem av föräldrarna som tilldelats vårdnaden.
 • Statistik före år 2000.

Kontakt

Domstolsverket

För allmänna frågor om statistiken hänvisas till Domstolsverkets enhet för analys och finansiering.

Domstolarna

För frågor som rör enskilda domstolars statistik, hänvisas i första hand till respektive domstol. 

Domstolsverkets presstjänst

Presstjänsten hjälper dig att få tag på rätt person inom Sveriges Domstolar.

Telefon: 0706-456300

Uppdaterad
2021-01-15