Om tingsrätten

De kommuner som ingår i tingsrättens domkrets är Södertälje, Nykvarn och Salem.

Södertälje tingsrätt består av en handläggargrupp och en administrativ/säkerhetsgrupp. På tingsrätten handläggs tvistemål, brottmål, konkurser och domstolsärenden. Under 2018 inkom ca 3 500 mål och ärenden till domstolen.

Ordinarie domare utses av regeringen och är anställda vid domstolen. De bereder mål, fattar beslut och dömer i de olika ärenden som kommer upp i rätten. Lagmannen är tingsrättens chef.

Vid tingsrätten arbetar också tingsnotarier och fiskaler. Det är yngre, icke ordinare domare som tjänstgör vid tingsrätten under sin utbildning. Notarierna arbetar ofta med att förbereda mål att vara protokollförare men de kan även fatta beslut i ärenden och döma i vissa enklare mål, till exempel bötesmål. Fiskalerna har samma arbetsuppgifter som de ordinarie domarna.

Övrig personal är domstolshandläggare och administrativ personal. Södertälje tingsrätt har ca 45 personer anställda.

Uppdaterad
2022-02-23