Begära resning

En ansökan om resning är ett särskilt rättsmedel som innebär att man begär att en dom eller ett beslut som vunnit laga kraft ska prövas på nytt.

En dom som vunnit laga kraft går inte längre att överklaga till högre instans. Eftersom utgångspunkten är att ett beslut eller en dom som inte kan överklagas ska gälla, förutsätter resning något alldeles särskilt. Det kan rör sig om nya viktiga omständigheter eller bevis som inte tidigare var kända.

Domstolen kan till exempel bevilja resning om:

  • det framkommit nya bevis av betydelse
  • ett bevis varit falskt eller om ett vittne eller sakkunnig ljugit och det kan ha påverkat utgången i målet
  • en ledamot i rätten eller en tjänsteman på domstolen har begått ett brott eller en förseelse som kan ha påverkat utgången i målet
  • om det är uppenbart att rättstillämpningen strider mot lag.

Resning kan begäras av dig som skulle haft rätt att överklaga domen. Om resning beviljas är det i de flesta fall den domstol som senast dömt i målet som tar upp det till ny prövning. Det är dock en ytterst liten andel av alla ansökningar om resning som beviljas.

Det här ska din ansökan innehålla

Din skriftliga ansökan om resning ska innehålla:

  • uppgift om vilket avgörande ansökan avser (domstol och målnummer)
  • skälen till din ansökan om resning
  • eventuell ny bevisning om det gäller dom i tingsrätt eller hovrätt
  • eventuell ny utredning om det gäller beslut i förvaltningsrätt eller kammarrätt
  • ditt namn, adress, personnummer eller organisationsnummer samt kontaktuppgifter.

Vart ska ansökan skickas och när?

Ansökan skickar du till den överrätt som du hade rätt att överklaga till.

Var uppmärksam på att det kan finnas tidsfrister för vissa typer av mål. 

Uppdaterad
2022-10-13