Handläggning av familj- och tvistemål


Så här hanterar vi familjemålen

Syftet är att målen ska hanteras enhetligt, skyndsamt och med hög kvalitet för barnens bästa.

Familjemålen bereds i normalfallet inledningsvis av domstolshandläggare. På varje avdelning är en rådman utsedd till familjedomare. Familjedomaren är drivningsansvarig för familjemålen fram till dess att målet lottas på domare. Därefter är den domaren ansvarig för målet. Om man har frågor om handläggningen av familjemål går det bra att vända sig till den aktuella familjedomaren.

Så här hanterar vi tvistemålen

Syftet är att målen ska hanteras enhetligt, effektivt och med hög kvalitet. Rutinerna är tänkt att beskriva handläggningen av ett tvistemål från det att det först kommer in till tingsrätten och fram till dess avslutande. De olika handläggningsstadierna anges därför som huvudregel i kronologisk ordning. Tanken med promemorian, som är omfattande, är att den ska kunna tjäna både som uppslagsverk men också som en detaljerad beskrivning av hur arbetet med tvistemål bedrivs på tingsrätten.

Kortfattat kan sägas att rutinerna ska se till att tvistemålshandläggningen vid Södertörns tingsrätt präglas av en hög domarnärvaro och aktivitet. Det ska finnas en tanke och ett syfte med varje handläggningsåtgärd. De verktyg som rättegångsbalken tillhandahåller ska användas. Ansvaret för handläggningen av ett tvistemål ska ligga på en och samma domare från det att det kommer in till tingsrätten till dess domstolen avgör målet.

Varje tvistemål ska dessutom knytas till en notarie som på så sätt deltar i handläggningen under målets beredning. På detta sätt skapas bra förutsättningar för en effektiv handläggning av hög kvalitet. Denna knytning ska inte bara vara intern utan den ska också kommuniceras ut till parterna. Målsättningen är att handläggningen av tvistemål från det att målet kommer in fram till ett slutligt avgörande inte ska ta mer än tio månader.

Uppdaterad
2024-03-19