Kvalitetsarbete på Södertörns tingsrätt

Bemötande och domskrivning

Södertörns tingsrätt har sedan 2009 arbetat aktivt med brukarundersökningar och dialogmöten för att få synpunkter på vårt bemötande och vårt sätt att skriva domar. Vi har under åren haft dialogmöten bland annat med åklagare, advokater, juridiska biträden, tolkar, journalister, frivården, transportjänsten, KRIS (Kriminellas revansch i samhället) och en kvinnojour verksam i vårt upptagningsområde. Resultatet har bland annat blivit riktlinjer för bra bemötande, domskrivning, skolklassbesök, mediehantering samt tolkpolicy.

På tingsrätten finns en domskrivningsgrupp, en kvalitetsgrupp (med särskilt ansvar för bemötandefrågor), en mediegrupp och en jämställdhetsintegreringsgrupp som består av medarbetare från samtliga personalkategorier. Dessa grupper har ett särskilt ansvar för att arbetet på domstolen drivs framåt inom respektive område.

På Södertörns tingsrätt finns också en särskild grupp domare, Mediedomarna, som erbjuder sig att svara på allmänna frågor från journalister.

Klarspråkskristallen, kristallromboeder på fot av marmor

Under 2017 fick tingsrätten ta emot Klarspråkskristallen för sitt systematiska arbete med att skriva domar och beslut på ett lättbegripligt sätt.

Vi har också producerat en video om vårt klarspråksarbete:

Jämställdhetsintegrering - vårt år som pilotdomstol

kompetenshöjande föreläsning för tingsrättens medarbetare

Vi hade under året en rad kompetenshöjande föreläsningar. Vi genomförde en jämställdhetspromenad. Promenadens fokus var våldsutsatta kvinnor i nära relation. Promenaden tog sin början på pendeltågsstationen Flemingsberg och fortsatte sedan på vägen till domstolen och därefter in i våra lokaler, inbegripet våra allmänna utrymmen, förhandlingssalar, sammanträdesrum och mottagningsrum.

Vi hade ett dialogmöte med åklagare, advokater och biträdande jurister om trygghets- och jämställhetsfrågor på Södertörns tingsrätt. Vi har sedan 2017 med jämna mellanrum också dialogmöten med en kvinnojour i vårt upptagningsområde för att få synpunkter bland annat på vårt bemötande.

Vi har dessutom låtit genusforskare från Linnéuniversitetet i Växjö granska våra domar i familjemål, våldtäkt och våld i nära relation. Resultatet av granskningen utifrån ett genusperspektiv har presenterats för personalen under en särskild workshop i augusti 2018.

Medarbetare från Södertörns tingsrätt har, tillsammans med andra pilotdomstolar, berättat om sitt arbete med jämställdhetsintegrering för andra domstolar. Dessa träffar har arrangerats av Domstolsverket.

Det löpande kvalitetsarbetet

Efter vårt år som pilotdomstol har vi valt att arbeta vidare också med andra diskrimineringsgrunder än kön, exempelvis etnicitet och sexuell läggning.

2018 inledde vi ett särskilt fokus på ungdomar bland annat genom att låta Fredagsfrågan på vår Facebook-sida handla om barn och ungdomar och rättsväsendet under två månader. Vi kommer också i framtiden att ha ett särskilt ungdomsfokus i vårt kvalitetsarbete. Förutom möjligheten till studiebesök erbjuder sig domare från tingsrätten att besöka skolor för att berätta om domstolens verksamhet.

Under hösten 2018 granskade en språkkonsult ett urval av tingsrättens domar utifrån ett klarspråksperspektiv. Resultatet presenterades för domarna vid ett särskilt möte. Det är tredje gången som en sådan språkgranskning av våra domar genomförs sedan vi började med vårt klarspråksarbete 2009. De synpunkter som vi har fått fram vid granskningen arbetar tingsrättens Domskrivningsgrupp vidare med.

Under 2019 har vi inlett ett arbete med kollegial återkoppling som innebär att domare i par om två och två följer med på varandras förhandlingar och ger återkoppling utifrån bemötande och domskrivning.

Under 2020 ska vi genomföra brukarundersökningar som handlar om vårt sätt att skriva dom.

Under 2019 och 2020 kommer vi att ha ett särskilt fokus på trygghet, säkerhet och vår arbetsmiljö. En särskild vecka ska ägnas åt dessa frågor på senhösten. Kvalitetsgruppen har skapat en broschyr som handlar om trygghet och säkerhet för de människor som kommer till tingsrätten.

Under 2019 och 2020 kommer vi att fortsätta med våra återkommande dialogmöten.

Konflikt och Försoning – en ny handläggningsform i vårdnadstvister

Syftet är att parterna med hjälp av ordföranden och familjerättssekreteraren själva ska komma fram till en lösning som uppfyller barnens behov och som blir varaktig. Ordföranden ger sedan familjerättssekreteraren i uppdrag att ha utvidgade samarbetssamtal med föräldrarna, ha samtal med barnet, förskola och skola samt andra som kan ge information om barnets förhållande och behov. Vid nästa sammanträde redovisas uppdraget och med utgångspunkt däri hjälper ordföranden och familjerättssekreteraren parterna att slutligt komma överens. Överenskommelsen kan även innefatta hjälp och stödåtgärder från socialtjänsten till parter och barn efter domen samt uppföljning efter en tid.

Flödesschema över processen för konflikt och försoning

För mer information om tingsrättens kvalitetsarbete kontakta rådmannen Karin Påle Bartes på telefonnummer 08-561 662 73.

 

Uppdaterad
2019-11-13