Arkiv

I Södertörns tingsrätts arkiv finns bland annat domslut, akter, dagboksblad, äktenskapsprotokoll och administrativa handlingar (räkningar, administrativa diariet med mera).

Öppettider och kontaktuppgifter

Arkivet har telefontid mellan 9.00-12.00. (08-561 660 67)

Övrig tid hänvisas till formuläret nedan, alternativt

Avgifter för beställning ur arkivet

Du har rätt att vara anonym och om du besöker domstolen har du möjlighet att ta del av allmänna handlingar utan kostnad.

Den som har rätt att ta del av en allmän handling har också rätt att få en kopia på den. Kopior av handlingar kan levereras på olika sätt. Kostnaden för kopior regleras i avgiftsförordningen (1992:191). Vanligtvis faktureras avgiften, men ibland skickas handlingarna mot postförskott.

Kopior av handlingar kan levereras på olika sätt. Vanligtvis är e-postleverans det billigaste alternativet.

Normalt faktureras avgiften, men ibland skickas handlingarna mot postförskott.

För parter i ett mål är det avgiftsfritt att få ut ett exemplar av de flesta handlingar.

E-post

Många handlingar finns lagrade elektroniskt och enstaka sådana kan e-postas kostnadsfritt (t.ex. domar utan underskrift). En avgift tas ut för beställningar som omfattar tio handlingar eller mer. Avgiften är 50 kronor för den tionde handlingen och 2 kronor för varje handling därutöver.

För material som måste skannas in (t.ex. undertecknade domar) tas avgift ut om beställningen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

Papperskopior

Avgift tas ut om handlingen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

Handlingar/Ljudfiler på USB

Avgift tas ut med 120 kronor.

Porto

Eventuell kostnad för porto och postförskott tillkommer.

Att beställa

För att beställa kopia av en handling kan du e-posta sodertorns.tingsratt.arkiv@dom.se, ringa 08-561 660 67 eller besöka oss. 

Vilka arkiv förvaras på Södertörns tingsrätt?

  • Södertörns tingsrätt 2007-04-01 – till idag
  • Huddinge tingsrätt 1971-2007-03-31 (Huddinge tingsrätt hette Svartlösa häradsrätt/tingsrätt 1971-1977)
  • Handens tingsrätt 1974 – 2007-03-31 (handlingar i mål och ärenden för åren fram till 1979 är överlämnade till Stockholms stadsarkiv)

Äldre handlingar har levererats till Stockholms stadsarkiv.

Handlingar i mål och ärenden som handlagts i andra domstolar i stockholmsregionen eller Sverige är inte sökbara vid Södertörns tingsrätt.

Hur länge sparas handlingarna?

Efter ett visst antal år gallras vissa handlingar och uppgifter i ett avslutat mål eller ärende, dvs. handlingarna finns inte längre kvar i tingsrättens arkiv eller i målhanteringssystemet. Gallringen sker med stöd i lag, förordning eller föreskrift. Vilka regler som gäller beror på vad det är för måltyp och vilken typ av domstol det gäller.

Brottmål är sökbara i vårt målhanteringssystem fem år tillbaka i tiden. I de fall där uppgifter har gallrats från systemet, går det inte längre att i brottmål söka på person- /organisationsuppgifter. Tingsrätten behöver då ha uppgift om målnummer och/eller datum för avgörandet för att kunna hitta målet.

Tvistemål, ärenden och konkurser är sökbara i vårt målhanteringssystem upp till nio år efter avgörandeåret. I dessa mål och ärenden finns det möjlighet att söka på person-/organisationsuppgifter även efter att målet/ärendet har gallrats från vårt målhanteringssystem.

Intyg som rör domar och beslut

  • Tingsrätten behåller alltid originalhandlingarna, men kan vid önskemål intyga att kopior överensstämmer med originalet. Intyget (Stämpeln) kommer då att vara signerat.
  • Tingsrätten kan också intyga att en dom eller ett beslut har vunnit laga kraft, det betyder att domen/beslutet inte längre kan överklagas. När tingsrätten intygar att domen/beslutet vunnit laga kraft, kommer stämpeln och kopian av beslutet/domen att vara signerad.
  • Tingsrätten kan utfärda intyg enligt Bryssel ll-förordningen. Vi utfärdar intyg om äktenskapsskillnad enligt artikel 39, (EG) nr 2201/2003 samt intyg enligt artikel 36 (EG) 2019/1111”
  • Tingsrätten tillhandahåller inte apostille. Du får istället vända dig till en notarius publicus. På Länsstyrelsens webbplats finns mer information om notarius publicus.
  • Observera att tingsrätten inte kan intyga laga kraft när det gäller domar/beslut som har överklagats. Det är då Svea hovrätt, Högsta domstolen eller Arbetsdomstolen som lämnar motsvarande intyg.

Översättning av handling till annat språk

  • Om en handling i ett avslutat mål sedan tidigare finns översatt till annat språk, kan tingsrätten skicka den. I annat fall måste du ordna översättningen på egen hand. Upplysningar om auktoriserade översättare finns på Kammarkollegiets webbplats.

Vill du vara anonym när du beställer, var god ring Arkivet 08-561 660 67 som har telefontid 9.00-12.00 under vardagar eller besök tingsrätten.

Gäller ditt ärende beställning av domar eller beslut avgjorda 1 januari 2015 eller senare, använd istället e-tjänsten på länken nedan.

Beställ handlingar

Domstol
Skicka handlingen med
Jag är medveten om att beställningen kan komma att avgiftsbeläggas
Uppdaterad
2022-12-01