Framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt är ett alternativ till god man och förvaltare som du skriver i förebyggande syfte.

Du kan skriva en framtidsfullmakt om du vill försäkra dig om att någon tar hand om dina personliga angelägenheter om du skulle drabbas av en varaktig sjukdom. Den du utser till att vara din fullmaktshavare kan till exempel betala dina räkningar och sköta dina tillgångar när du själv inte klarar av att göra det.

Fullmaktshavaren kan låta tingsrätten avgöra när fullmakten ska träda i kraft.

 • Du måste ha fyllt 18 år.
 • Du ska förstå vad framtidsfullmakten innebär.
 • Du ska kunna ta hand om dina personliga angelägenheter.
 • Framtidsfullmakten ska vara skriftlig.
 • Framtidsfullmakten ska vara bevittnad av två personer som finns med när den undertecknas. Personerna får inte vara en make, sambo eller nära släkting.
 • Det ska vara tydligt att det är en framtidsfullmakt.
 • Det ska stå vem som är fullmaktshavare.
 • Det ska stå vad framtidsfullmakten omfattar och vilka villkor som gäller, till exempel fördelning av flera fullmaktshavares behörighet, gåvor, arvode, granskning och domstolsprövning.

En framtidsfullmakt kan vara generell och då omfattar den allt. Fullmakten kan också begränsas och då ska det stå vad fullmaktshavaren ska sköta. Det kan till exempel vara att:

 • betala dina räkningar
 • förvalta din egendom
 • agera gentemot myndigheter
 • bevaka dina personliga intressen
 • företräda dig i frågor angående bostad och social omsorg.

Fullmaktshavaren kan aldrig företräda dig i frågor av särskilt personlig karaktär, som att ingå äktenskap, bekräfta faderskap eller att upprätta testamente.

 • Framtidsfullmakten ska användas när du på grund av varaktig sjukdom, psykisk störning, varaktigt försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande har tappat din egen förmåga att klara dig själv. Huvudregeln är att det är fullmaktshavaren som bestämmer när ditt medicinska tillstånd kräver att fullmakten börjar gälla.
 • Fullmaktshavaren kan ansöka om att låta tingsrätten avgöra om fullmakten ska börja gälla eller inte. Du kan också i din framtidsfullmakt skriva att det måste vara domstolen som avgör om fullmakten ska träda i kraft.

Det finns ingen särskild blankett för att ansöka om att en framtidsfullmakt ska träda i kraft och börja gälla.
Det här gäller för ansökan:

 • Ansökan ska vara skriftlig.
 • Det är bara fullmaktshavaren som har rätt att söka.
 • Ansökan ska lämnas till tingsrätten i den ort där fullmaktsgivaren är folkbokförd. Om personen inte är folkbokförd i Sverige ska den lämnas till tingsrätten i den ort där hen vistas.
 • Skriv kontaktuppgifter till fullmaktsgivaren, dennes make eller sambo och närmaste släktingar.
 • Bifoga framtidsfullmakten i original eller en bestyrkt kopia.
 • Bifoga också eventuellt läkarintyg som visar att fullmakten bör träda i kraft.
 • Det kostar inget att ansöka.
 • Tingsrätten kan utse en god man eller förvaltare när du redan har en framtidsfullmakt som har trätt i kraft. Då slutar framtidsfullmakten att gälla.
 • Om den gode mannens eller förvaltarens uppdrag och framtidsfullmakten omfattar olika angelägenheter kan framtidsfullmakten ändå gälla. Ett godmanskap kan till exempel omfatta att bevaka rätt medan framtidsfullmakten omfattar ekonomiska angelägenheter.
 • Kommunens överförmyndarnämnd har ingen närmare tillsyn över hur framtidsfullmakter används. Däremot kan du kontakta överförmyndarnämnden om du är orolig över att en framtidsfullmakt missbrukas.
 • Om det finns misstanke om missbruk av framtidsfullmakten kan överförmyndarnämnden begära in redovisning och upplysningar. Om överförmyndarnämndens utredning visar att fullmakten har missbrukats kan överförmyndarnämnden förbjuda att fullmakten helt eller delvis får användas.
Uppdaterad
2019-09-16