Arkiv

I Solna tingsrätts arkiv finns handlingar i mål och ärenden avslutade från 1 april 2007 och framåt.

Solna tingsrätt har även handlingar rörande vigslar daterade 1 april 2007 – 30 april 2009 och äktenskapsförord daterade 1 april 2007 – 30 september 2011.

Om man är osäker på vilken domstol och när man ansökte om skilsmässa kan man vända sig till Skatteverket, som ansvarar för Äktenskapsregistret.

Handlingar som hör till tingsrättens verksamhet mellan 1952 och den 31 mars 2007 ska beställas från Stockholms stadsarkiv.

Handlingar från inskrivningsmyndighetens verksamhet vid tingsrätten är levererade till Landsarkivet i Härnösand. De tillhandahåller inskrivningshandlingar från Solna tingsrätt mellan 1 januari 1951 till 27 maj 2001.

Beställningsformulär - allmän handling

Beställa handlingar/förhör per telefon eller e-post

Kontaktuppgifter för arkivbeställning

E-post: arkivet.solnatingsratt@dom.se

Telefonnummer: 08-561 659 19

Telefontid: Måndag - fredag 09:00-12:00.

 

Beställning

Vid beställning behöver tingsrätten ett personnummer/organisationsnummer och fakturaadress för att kunna fakturera. Förhör skickas i ljudform i första hand på cd-skiva.

Rätt att vara anonym

Du har alltid rätt att vara anonym. Om din begäran medför kostnader och du vill skydda din anonymitet behöver du betala för dina handlingar i receptionen. Tänk på att en begäran om utfående av en handling som ges in per e-post eller brev blir allmän handling.

Kontaktuppgifter för arkivbeställningar

E-post: arkivet.solnatingsratt@dom.se

Telefonnummer: 08-561 659 19

Telefontid: Måndag - fredag 09:00-12:00.

Intyg som rör domar och beslut

  • Tingsrätten behåller alltid originalhandlingarna, men kan vid önskemål intyga att kopior överensstämmer med originalet. Stämpeln kommer då att vara signerad.
  • Tingsrätten kan också intyga att en dom eller ett beslut har vunnit laga kraft, det betyder att domen/beslutet inte längre kan överklagas. När tingsrätten intygar att domen/beslutet vunnit laga kraft, kommer stämpeln och kopian av beslutet/domen att vara signerad.
  • Tingsrätten kan utfärda intyg enligt rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000.
  • Tingsrätten tillhandahåller inte apostille. Du får istället vända dig till en notarius publicus. På Länstyrelsens webbplats finns mer information om notarius publicus.
  • Observera att tingsrätten inte kan intyga laga kraft när det gäller domar/beslut som har överklagats. Det är då Svea hovrätt, Högsta domstolen eller Arbetsdomstolen som lämnar motsvarande intyg.

Kostnader för allmänna handlingar

Kopior av handlingar kan levereras på olika sätt. Vanligtvis är e-postleverans det billigaste alternativet, men kostnaden är beroende på arbetstid och antal kopior.

Normalt faktureras avgiften, men ibland skickas handlingarna mot postförskott. Man måste ange namn och adress om handlingar ska skickas och faktureras. Vill man vara anonym, kan man begära att handlingarna ska avhämtas på tingsrätten. Man betalar då kontant på plats.

För parter i ett mål är det avgiftsfritt att få ut ett exemplar av de flesta handlingar.

E-post

Många handlingar finns lagrade elektroniskt och enstaka sådana kan e-postas kostnadsfritt. En avgift tas ut för beställningar som omfattar tio filer eller mer. De första nio filerna är gratis, den tionde filen kostar 50 kr och varje fil därutöver kostar 2 kr styck. För material som måste skannas in (t.ex. undertecknade domar) tas avgift ut om beställningen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor/styck.

Papperskopior

Avgift tas ut om handlingen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor/styck.

Utlämnande på CD/DVD

Avgift tas ut som för e-post plus 10 kr/skiva.

Utlämnande på USB

Avgift tas ut som för e-post plus inköpspris för USB.

Utlämnande av förhörsfiler på CD/DVD/USB

Avgift tas ut med 120 kronor per CD/DVS/USB

Porto

Eventuell kostnad för porto och postförskott tillkommer.

Övrigt

Beställare som bedöms vara återkommande faktureras efter överenskommelse med s.k. samlingsfaktura. I sådant fall faktureras kunden för samtliga expedierade handlingar. Ovanligt stora beställningar kan komma att faktureras på annat sätt.

Översättning av handling till annat språk

Om en handling i ett avslutat mål sedan tidigare finns översatt till annat språk, kan tingsrätten skicka den. I annat fall måste du ordna översättningen på egen hand. Upplysningar om auktoriserade översättare finns på Kammarkollegiets webbplats.

Beställning av handlingar från äldre avslutade mål och ärenden

Efter ett visst antal år gallras vissa handlingar i ett avslutat mål eller ärende, dvs. handlingarna finns inte längre. I ett avslutat brottmål sker denna gallring efter fem år från lagakraftvunnet avgörande och i tvistemål och ärenden efter tio år från lagakraftvunnet avgörandet.

I de fall där uppgifter har gallrats från vårt målhanteringssystem, går det inte längre att i brottmål söka på person- /organisationsuppgifter. Tingsrätten behöver då ha uppgift om målnummer och/eller datum för avgörandet för att kunna hitta målet. I övriga mål och ärenden finns det möjlighet att söka på person-/organisationsuppgifter även efter att målet/ärendet har gallrats från vårt målhanteringssystem.

Uppdaterad
2022-02-18