Vår verksamhet

Solna tingsrätt har omkring 140 anställda. Den dömande verksamheten är uppdelad på fyra avdelningar. På avdelningarna handläggs målen och ärendena av domare, beredningsjurister, notarier och domstolshandläggare.

Det finns också en administrativ avdelning som omfattar personal- och ekonomiadministration, målkansli, arkiv, ordningsfrågor och en reception som bland annat svarar på frågor om studiebesök.

 

Myndighetschefens mål med verksamheten

"Vi är en arbetsplats som uppfyller dagens kvalitetskrav på en domstol. Vi når också upp till de krav som medarbetarna ställer på en modern arbetsgivare. Vår målsättning är att de som får sina mål och ärenden avgjorda av Solna tingsrätt känner att de har blivit rättvist behandlade, även om domen eller beslutet inte är den/det önskade.

Vi arbetar med att försöka hitta lösningar så att arbetssituationen på bästa möjliga sätt är sådan att kombinationen arbete och övriga livet går ihop. Vi ger med­arbetarna möjligheter att utvecklas och är en lärande organisation. Vi arbetar med ständiga förbättringar, har högt i tak och utvecklar verksamheten tillsammans med medarbetarna.

Våra domar och beslut ska vara rätt avgjorda i rätt tid."

Vad tingsrätten kan hjälpa till med

Vi kan ge allmänna upplysningar av mer formellt slag, till exempel hur en stämnings­ansök­an ska vara utformad och hur en rättegång går till. Vi lämn­ar också uppgifter om mål och ärenden som är offentliga.

Vad tingsrätten inte gör

Vi ger inte juridisk rådgivning. Eftersom det är viktigt att tingsrätten är objektiv och opartisk lämnar vi inte besked om hur en process bör läggas upp eller hur en rättsregel bör tillämpas i ett enskilt fall. Om du vill ha svar på sådana frågor hänvisas du till rådgivning hos exempelvis en advokat- eller juristbyrå. Juridisk rådgivning tillhandahålls också på vissa bibliotek.

Registreringsärenden, det vill säga registrering av exempelvis bodelning, äktenskapsförord och gåva mellan makar, handläggs sedan 1 oktober 2011 av Skatteverket.

Sedan den 1 maj 2009 förrättar tingsrätten inte längre vigslar. Det går alltså inte att gifta sig på tingsrätten.

Numera är det Lantmäteriet som sköter handläggning av inskrivningsärenden, exempelvis ändrade ägandeförhållanden på grund av giftermål, skilsmässa eller bodelning.

Uppdaterad
2022-02-28