Rätt att använda samiska hos domstolar

I vissa fall kan du ha rätt att använda samiska i domstolar. Detta regleras i lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Domstolar där samiska kan användas

Samiska kan användas i en domstol med ett upptagningsområde som helt eller delvis sammanfaller med kommunerna Arjeplog, Gällivare, Jokkmokk eller Kiruna. Med en domstol menas en förvaltningsrätt, tingsrätt, mark- och miljödomstol, sjörättsdomstol eller en hyres- och arrendenämnd. Om samiska hade kunnat användas i en domstol, kan detta språk också användas i de domstolar dit ett sådant mål eller ärende överklagas.

För att du ska ha möjlighet att använda samiska krävs att ditt mål eller ärende har anknytning till kommunerna Arjeplog, Gällivare, Jokkmokk eller Kiruna. Med anknytning menas till exempel att du vistas eller är bosatt inom dessa kommuner eller att målet eller ärendet rör en fastighet som är belägen där.

Parter och ställföreträdare kan använda samiska

Du som är part eller ställföreträdare för part i ett mål eller ärende hos domstol eller hyres- och arrendenämnd har rätt att använda samiska under målets eller ärendets handläggning. Med ställföreträdare menas till exempel ett barns vårdnadshavare, en god man eller någon som företräder en juridisk person. Ett ombud räknas inte som ställföreträdare.

Vad innebär rätten att använda samiska?

Rätten att använda samiska innebär att du har

  • rätt att ge in handlingar och skriftlig bevisning på samiska
  • rätt att få de handlingar som hör till ärendet eller målet muntligt översatta till samiska
  • rätt att vid muntlig förhandling eller sammanträde inför domstolen eller hyres- och arrendenämnden tala samiska.

De handlingar som lämnats in ska domstolarna och hyres- och arrendenämnderna översätta till svenska, om det inte är uppenbart onödigt. Dessa myndigheter ska även i övrigt sträva efter att bemöta samisktalande part eller ställföreträdare för part på samiska.

Rätt att begära skriftlig översättning

I alla mål och ärenden där samiska kan användas har du som part rätt att få handlingar skriftligt översatta. De handlingar som är aktuella i ett mål är domstol och domskäl, och för ett ärende är det beslut och beslutsmotivering. För att få handlingarna översatta måste du som part eller ställföreträdare för part som saknar juridiskt biträde begära detta.

Vad kostar tolk och översättning?

För dig som är part eller ställföreträdare för part kostar inte tolk och översättning något. Det betalas av allmänna medel.

När ska du begära att få använda samiska?

Det är viktigt för domstolarna att kunna planera för tolk och översättare. Om du vill använda något av språken ska du därför begära det i samband med att målet eller ärendet inleds eller första gången du ska yttra dig.

Om du har rätt att få skriftliga översättningar till samiska av domslut och domskäl eller beslut och beslutsmotivering ska du begära det senast inom en vecka från det att domen eller beslutet meddelats.

Uppdaterad
2021-03-25