Detta händer vid en företagsrekonstruktion

Tingsrätten kan besluta om företagsrekonstruktion när ett företag har svårt att betala sina skulder på kort sikt – men har en livskraftig verksamhet i grunden.

Företagsrekonstruktion kan vara ett alternativ till konkurs för företag som har ekonomiska problem, men som ändå kan överleva på sikt. Det är oftast näringsidkaren som ansöker om företagsrekonstruktion, och det är domstolen som beslutar. Under den begränsade tid som företagsrekonstruktionen pågår får företaget möjlighet ombilda och återuppbygga sin verksamhet.

För vem och när gäller nya lagen om företagsrekonstruktion?

Ny lag om företagsrekonstruktion 1 augusti 2022

Den 1 augusti 2022 infördes en ny lag om företagsrekonstruktion. Samtidigt upphävdes 1996 års lag om företagsrekonstruktion. Den följande informationen tar sikte endast på 2022 års lag, som gäller när ansökan gjorts från och med den 1 augusti 2022. Den tidigare lagen gäller fortfarande för ärenden där ansökan gjorts före ikraftträdandet av den nya lagen.

Lagen om företagsrekonstruktion gäller näringsidkare

En näringsidkare är någon som driver yrkesmässig verksamhet av ekonomisk natur. Det måste inte vara ett företag, som till exempel ett aktiebolag, utan kan även vara en person som bedriver enskild näringsverksamhet. Vissa företag får inte använda sig av företagsrekonstruktion, bland annat banker och andra kreditinstitut samt statliga och kommunala bolag.

Ansökan, beslut och avgifter

Både gäldenär och borgenär kan ansöka

Det vanligaste är att gäldenären (näringsidkaren) själv ansöker om företagsrekonstruktion. Även den som gäldenären har skulder till (borgenär) kan ansöka om rekonstruktion av gäldenärens verksamhet. I så fall måste gäldenären gå med på det.

Beslut om företagsrekonstruktion

Domstolen kan besluta om företagsrekonstruktion när en näringsidkare som i grunden bedriver livskraftig verksamhet har svårt att betala sina skulder eller har andra ekonomiska svårigheter.

Det måste alltså finnas förutsättningar för rekonstruktionen att kunna leda till att företaget ordnar upp de ekonomiska problemen och att verksamheten blir lönsam.

En borgenärs ansökan godkänns bara om företaget det gäller har medgett ansökan.

Hur lång tid tar beslutet?

En egen ansökan om företagsrekonstruktion kan hanteras snabbt. Om företaget själv ansöker ska tingsrätten genast pröva ansökan.

Om en borgenär ansöker får företagets ställföreträdare först yttra sig. Om denne går med på rekonstruktionen prövar tingsrätten ansökan. Annars kallas borgenären och företaget till en förhandling i domstolen inom två veckor från att ansökan kom in till tingsrätten. Om företaget meddelar rätten att det inte går med på rekonstruktion så förfaller ansökan och det blir ingen rekonstruktion.

En företagsrekonstruktion pågår i tre månader. Därefter kan företaget begära förlängning med tre månader i taget, till högst ett år.

Avgifter

Ansökningsavgift

2 800 kronor

Du kan betala anökningsavgiften samtidigt som du skickar in ansökan.

Tillsynsavgift

10 000 kronor

Kronofogdemyndigheten utövar tillsyn över den som utsetts till rekonstruktör. Kostnaden för denna tillsyn betalas av företaget som får en faktura från Domstolsverket. 

Kungörandeavgift

500 kronor.

Vid en planförhandling ska företaget betala för kungörelsen. Kungörandeavgift betalas via Sveriges Domstolars betaltjänst.

Detta gäller vid en företagsrekonstruktion

Rekonstruktören undersöker verksamheten och hjälper gäldenären

Om ansökan beviljas förordnar tingsrätten en rekonstruktör som ska undersöka om gäldenärens verksamhet kan fortsätta och bland annat hjälpa gäldenären att upprätta en rekonstruktionsplan. En sådan plan ska innehålla förslag på vilka åtgärder, inklusive eventuell skulduppgörelse, som ska vidtas. Vid en så kallad planförhandling kan rätten fastställa en rekonstruktionsplan.

Utmätning, konkurs och upphörande av företagsrekonstruktion

Under rekonstruktionen får som huvudregel utmätning och annan verkställighet hos Kronofogden inte ske mot gäldenären. En borgenärs konkursansökan kan förklaras vilande under pågående rekonstruktion, under vissa förutsättningar. Det finns regler för gäldenärens avtal som gäller under rekonstruktionen.

En företagsrekonstruktion ska upphöra bland annat när syftet med rekonstruktionen har uppnåtts.

Statlig lönegaranti under företagsrekonstruktion

Om det finns anställda hos en gäldenär vars verksamhet rekonstrueras kan de ha rätt till statlig lönegaranti. Det kan rekonstruktören besluta om. Det innebär att Länsstyrelsen betalar ut de anställdas löner och andra ersättningar som gäldenären inte betalar. Ersättningen begränsas normalt till högst fyra prisbasbelopp (229 200 kr för rekonstruktioner beslutade under 2024).

Läs mer om detta på Kronofogdens webbplats.

Upprätta en rekonstruktionsplan

Rekonstruktören ska hjälpa gäldenären med att upprätta en rekonstruktionsplan. En sådan plan ska innehålla de åtgärder som är nödvändiga för att komma till rätta med gäldenärens ekonomiska svårigheter och säkerställa att verksamheten ska kunna fortsätta att bedrivas. I planen kan det ingå en skulduppgörelse mellan gäldenären och borgenärerna. I den tidigare lagen om företagsrekonstruktion kallades detta ackord.

I planen kan också andra åtgärder ingå, till exempel att vissa tillgångar ska överlåtas eller att det ska ske förändringar i ett företags ledning. De berörda parterna (borgenärer samt aktieägare och andra som har ägarintresse i gäldenären) ska delas in i olika grupper i planen.

Hålla planförhandling och rösta

När rekonstruktionsplanen har upprättats kan gäldenären, i en viss situation rekonstruktören, begära att en planförhandling ska hållas. Om det beslutas om planförhandling ska tingsrätten samtidigt bestämma tid för detta, kalla till förhandlingen och kungöra beslutet, som huvudregel endast i Post- och Inrikes Tidningar (PoIT). Planförhandlingen ska hållas inom tre-fem veckor.

Vid planförhandlingen ska de berörda parterna rösta i frågan om rekonstruktionsplanen ska antas. En sådan plan ska anses antagen bland annat om viss andel av parterna i respektive grupp har godtagit planen. De bestämda gränserna i den upphävda lagen om företagsrekonstruktion för hur stor andel av borgenärerna som i olika situationer måste rösta för ett ackordsförslag gäller alltså inte längre.

Fastställa och upphäva rekonstruktionsplan

Rätten ska därefter pröva om rekonstruktionsplanen ska fastställas. Om det inte har kommit fram några skäl som talar mot detta fastställs planen. En plan kan fastställas under vissa förhållanden även om den inte antagits av samtliga berörda parter.

En fastställd rekonstruktionsplan är bindande för gäldenären och alla berörda parter. Planen kan upphävas av rätten om det i efterhand visar sig till exempel att gäldenären gjort sig skyldig till vissa brott mot borgenärer.

Inom ramen för en företagsrekonstruktion kan gäldenären även träffa en frivillig uppgörelser med berörda parter. I dessa fall genomförs ingen planförhandling.

För dig som är borgenär

Om gäldenären som beviljats företagsrekonstruktion har skulder till dig kan du vara borgenär i rekonstruktionen. Rekonstruktören ska inom en vecka från beslutet om rekonstruktion underrätta dig om bland annat beslutet och om tidpunkten för det inledande borgenärssammanträdet.

Gäldenärens skulder försvinner inte på grund av att tingsrätten beslutar om företagsrekonstruktion. Rekonstruktören kan dock upprätta en rekonstruktionsplan och det kan begäras en planförhandling. Om rekonstruktionsplanen fastställs kan det innebära en skulduppgörelse som medför att en viss del av gäldenärens skulder inte ska betalas, eller att villkoren för skulder ändras, till exempel tid för betalning eller ränta.

Som borgenär har du bland annat rätt att vid borgenärssammanträdet yttra dig om rekonstruktionen bör fortsätta och att vid eventuell planförhandling rösta i frågan om rekonstruktionsplanen bör antas.

Läs mer under rubriken ”Rekonstruktionsplan och planförhandling”.

Under rekonstruktionen så är det som huvudregel hinder för utmätning och annan verkställighet hos Kronofogden. Det finns inte hinder för en borgenär att ansöka om att gäldenärens ska försättas i konkurs, men en sådan ansökan kan, under vissa förutsättningar, förklaras vilande så länge rekonstruktionen pågår.

Företagsrekonstruktionens olika steg

Tidslinje - företagsrekonstruktionens olika steg

 1. 1. Ansökan kommer in till tingsrätten

  Tingsrätten kontrollerar uppgifterna i ansökan och att avgiften på 2 800 kronor är betald. Är en gäldenärs ansökan komplett kan tingsrätten vanligtvis besluta om företagsrekonstruktion samma dag. En borgenärs ansökan ska prövas vid en förhandling som normalt hålls inom två veckor.

 2. 2. Tingsrätten beslutar om företagsrekonstruktion

  Om tingsrätten beslutar om företagsrekonstruktion för en gäldenär ska det samtidigt utses en rekonstruktör eller flera rekonstruktörer.

  Rätten bestämmer också tidpunkt för det borgenärssammanträde som ska hållas normalt inom tre veckor från beslutet. Vid det sammanträdet ges borgenärerna tillfälle att yttra sig i frågan om huruvida rekonstruktionen bör fortsätta.

  Tingsrätten ska underrätta vissa myndigheter om att det inletts företagsrekonstruktion. Beslutet ska inte kungöras.

 3. 3. Rekonstruktören tar vid

  Rekonstruktörens uppdrag är att undersöka om gäldenärens verksamhet helt eller delvis kan fortsätta och hur detta kan ske. Rekonstruktören ska även bland annat hjälpa gäldenären med att upprätta en rekonstruktionsplan. Vanligtvis utses en advokat eller annan jurist med erfarenhet från konkursförvaltning. Rekonstruktören har rätt till arvode för sitt arbete, vilket ska betalas av gäldenären.

  Rekonstruktören ska inom en vecka från beslutet om företagsrekonstruktion underrätta samtliga kända borgenärer om beslutet, bifoga vissa handlingar och uppgifter rörande gäldenären och upplysa om tiden för borgenärssammanträdet.

  Gäldenären är skyldig att lämna alla upplysningar till rekonstruktören om sina ekonomiska förhållanden som är av betydelse för rekonstruktionen och ska följa dennes anvisningar. Gäldenären bestämmer fortfarande över sin egendom, men måste inhämta rekonstruktörens samtycke i vissa frågor, till exempel om vissa lån ska betalas och om viss egendom ska säljas.

  En rekonstruktör som inte är lämplig eller av annan orsak bör skiljas från uppdraget ska entledigas av rätten.

 4. 4. Kronofogdemyndigheten utövar tillsyn

  Kronofogdemyndigheten utövar tillsyn över rekonstruktörer. Organisatoriskt ligger tillsynen under konkurstillsyn (TSM).

  TSM ska ges tillfälle att yttra sig bland annat innan en rekonstruktör utses och i frågan om företagsrekonstruktionen ska upphöra. TSM har tillsyn även över lönegarantin i rekonstruktioner.

 5. 5. Det kan hållas en planförhandling

  Se ovan under ”Hålla planförhandling och rösta”. 

 6. 6. Så länge pågår en företagsrekonstruktion

  En företagsrekonstruktion pågår som huvudregel under tre månader från dagen för beslutet om rekonstruktion. Därefter kan rätten besluta att förlänga tiden med ytterligare tre månader i taget. För att rätten ska förlänga tiden krävs att gäldenären, rekonstruktören eller en borgenär begär det och att det efter den första perioden finns särskilda skäl för förlängning. För att därefter förlänga tiden ytterligare krävs synnerliga skäl för det, vilket är ett högre ställt krav.

  En företagsrekonstruktion kan pågå under högst ett år om inte rätten dessförinnan har beslutat om planförhandling. I så fall ska rekonstruktionen upphöra senast 15 månader efter beslutet om rekonstruktion.

 7. 7. Företagsrekonstruktionen avslutas

  Rekonstruktionen ska avslutas i bland annat följande situationer:

  • när syftet med rekonstruktionen kan anses uppnått
  • om gäldenären begär det och planförhandling inte har inletts
  • om rekonstruktören begär det
  • om syftet med rekonstruktionen inte kan antas bli uppnått
  • om det finns allvarliga brister i gäldenärens bokföring
  • om gäldenären försätts i konkurs

  Rekonstruktionen ska vidare avslutas om det inte begärs och beslutas om förlängning av rekonstruktionen i enlighet med vad som framgår i avsnitt 6. Så länge kan en företagsrekonstruktion pågå.

Uppdaterad
2024-01-01