Detta händer vid en företagsrekonstruktion

Tingsrätten kan besluta om företagsrekonstruktion när ett företag har svårt för att betala sina skulder på kort sikt.

Det vanligaste är att företaget själv ansöker. Den som företaget har skulder till kan också ansöka om rekonstruktion av företaget, men företaget måste gå med på det.

Lag om företagsrekonstruktion gäller för näringsidkare. En näringsidkare är någon som driver en yrkesmässig verksamhet av ekonomisk natur. Det måste inte vara ett företag utan kan även vara till exempel en ideell förening. Vissa företag får inte använda sig av företagsrekonstruktion, bland annat banker och försäkringsbolag eller statliga och kommunala bolag.

Krav för att tingsrätten ska besluta om företagsrekonstruktion

Det måste kunna antas att företaget, nu eller inom kort, inte kan betala sina förfallna skulder.

Det måste finnas förutsättningar för rekonstruktionen att kunna leda till att företaget ordnar upp de ekonomiska problemen och att verksamheten blir lönsam.

En borgenärs ansökan godkänns bara om företaget det gäller har medgett ansökan.

Hur lång tid tar det?

En egen ansökan om företagsrekonstruktion kan hanteras snabbt. Om företaget själv ansöker ska tingsrätten genast pröva ansökan.

Om en borgenär ansöker får företagets ställföreträdare först yttra sig. Om denne går med på rekonstruktionen prövar tingsrätten ansökan. Annars kallas borgenären och företaget till en förhandling i domstolen inom två veckor från att ansökan kom in till tingsrätten. Om företaget meddelar rätten att det inte går med på rekonstruktion så förfaller ansökan och det blir ingen rekonstruktion.

En företagsrekonstruktion pågår i tre månader. Därefter kan företaget begära förlängning med tre månader i taget, till högst ett år.

Avgifter

Ansökningsavgift

2 800 kronor

Du kan betala anökningsavgiften samtidigt som du skickar in ansökan.

Tillsynsavgift

10 000 kronor

Kronofogdemyndigheten utövar tillsyn över den som utsetts till rekonstruktör. Kostnaden för denna tillsyn betalas av företaget som får en faktura från Domstolsverket. 

Kungörandeavgift

500 kronor. OBS! Om beslut om företagsrekonstruktion tagits före den 1 juli 2021 är kungörandeavgiften 3 000 kronor.

Vid en ackordsförhandling ska företaget betala för kungörelsen. Kungörandeavgift betalas in till bankgiro 5128-8272. 

Statlig lönegaranti

Finns det anställda hos ett företag vars verksamhet rekonstrueras kan de ha rätt till statlig lönegaranti.

När ett företag med anställda går igenom rekonstruktion kan rekonstruktören besluta om statlig lönegaranti. Den innebär att staten genom Länsstyrelsen betalar ut de anställdas lön som företaget är skyldigt. Ersättningen begränsas normalt till högst fyra prisbasbelopp (210 000 kronor 2023).

Läs mer om detta på Kronofogdens webbplats.

Ackord - förhandling om att betala en del av skulderna

Ackord innebär att företaget som rekonstrueras bara behöver betala en viss del av sina skulder eller får vänta med betalning av skulderna. Detta sker för att undvika konkurs. Beslut om offentligt ackord sker vid en förhandling mellan borgenärerna och gäldenären, alltså företaget som rekonstrueras. Rätten kan kalla till en sådan förhandling om gäldenären vill det.

En ackordsförhandling meddelas i Post- och Inrikes Tidningar.

Vid förhandlingen får borgenärerna rösta om de ska gå med på ackordsförslaget eller inte.

50 % eller mer

Om förslaget är att borgenärerna får 50 % eller mer av de fordringar de har på gäldenären måste 60 % (3/5) av de röstande gå med på förslaget. De borgenärer som går med på förslaget måste också ha fordringar på tillsammans minst 60 % (3/5) av fordringarnas sammanlagda belopp.

Mindre än 50 %

Om förslaget är att borgenärerna får mindre än 50 % av de fordringar de har på gäldenären måste 75 % (3/4) av de röstande gå med på förslaget. De borgenärer som går med på förslaget måste också ha fordringar på tillsammans minst 75 % (3/4) av fordringarnas sammanlagda belopp.

Frivillig uppgörelse

Gäldenären kan även träffa en frivillig uppgörelse med sina borgenärer, så kallat underhandsackord. I dessa fall genomförs ingen ackordsförhandling.

För dig som är borgenär

Om företaget som rekonstrueras har skulder till dig är du borgenär. Under rekonstruktionen stoppas som huvudregel alla utmätningar och annan verkställighet hos Kronofogden. Eventuella konkursansökningar kan, under vissa förutsättningar, förklaras vilande under rekonstruktionen.

Skulderna försvinner inte endast på grund av att tingsrätten beslutar om företagsrekonstruktion. Rekonstruktören kan som ett led i rekonstruktionen begära en förhandling om offentligt ackord, vilket kan medföra att det bestäms till exempel att en viss del av skulderna inte ska betalas. Läs mer under rubriken ”Ackord - förhandling om att betala en del av skulderna”.

Företagsrekonstruktionens olika steg

Tidslinje - Detta händer vid en företagsrekonstruktion

 1. 1. Ansökan kommer in till tingsrätten

  Tingsrätten kontrollerar uppgifterna i ansökan och att avgiften på 2 800 kronor är betald. Är ansökan komplett kan tingsrätten vanligtvis besluta om företagsrekonstruktion samma dag.

 2. 2. Tingsrätten beslutar om företagsrekonstruktion

  När tingsrätten beslutar om rekonstruktion utser rätten en rekonstruktör med uppdrag att undersöka om verksamheten helt eller delvis kan fortsätta och hur detta i så fall kan ske. Det är vanligtvis en erfaren jurist som också ska undersöka om det går att träffa en ekonomisk uppgörelse (ackord) med borgenärerna. Rekonstruktören har rätt till arvode för sitt arbete, vilket ska betalas av företaget.

  Kronofogdemyndigheten utövar tillsyn över rekonstruktören. Deras uppdrag är att övervaka så att rekonstruktionen bedrivs på ett ändamålsenligt sätt i överensstämmelse med lagar och författningar. För det ska företaget betala en tillsynsavgift på 10 000 kronor.

  Rätten bestämmer också datum för ett borgenärssammanträde inom tre veckor.

 3. 3. Rekonstruktören tar vid

  Gäldenären, företaget som rekonstrueras, är skyldig att lämna upplysningar om sina ekonomiska förhållanden till rekonstruktören och ska följa dennes anvisningar. Vill gäldenären betala skulder som uppkommit före rekonstruktionen eller ingå avtal måste rekonstruktören gå med på det. Som huvudregel får Kronofogden inte göra utmätningar eller annan verkställighet under rekonstruktionen.

  Rekonstruktören ska inom en vecka underrätta samtliga kända fordringsägare om beslutet. Eventuell konkursansökan från borgenärer kan förklaras vilande tills rekonstruktionen upphör.

  Rekonstruktören ska upprätta en rekonstruktionsplan i samråd med gäldenären. Planen ska redovisa hur syftet med företagsrekonstruktionen ska uppnå och den lämnas till både rätten och borgenärerna.

 4. 4. Borgenärssammanträde

  Vid borgenärssammanträdet får alla borgenärer tillfälle att uttala sig om rekonstruktionen bör fortsätta.

 5. 5. Rekonstruktion tre månader i taget

  Ett beslut om företagsrekonstruktion gäller i tre månader. Därefter kan rätten besluta att förlänga tiden med ytterligare tre månader i taget. För att rätten ska förlänga krävs att gäldenären begär det och att det finns särskilda skäl för det. För att därefter förlänga ytterligare kräver rätten synnerliga skäl för det, ett starkare krav än särskilda skäl. En rekonstruktion kan pågå under högst ett år om inte rätten beslutat om ackordsförhandling.

 6. 6. Tingsrätten håller eventuellt ackordsförhandling

  Om gäldenären, företaget som rekonstrueras, ansöker om det kan rätten kalla till en förhandling om offentligt ackord mellan gäldenären och borgenärerna. Ackord innebär att gäldenären bara behöver betala en viss del av sina skulder eller får vänta med att betala skulderna, allt med syfte att undvika konkurs.

  En ackordsförhandling kungörs i Post- och Inrikes Tidningar.

  Vid förhandlingen får borgenärerna rösta om de ska gå med på ackordsförslaget eller inte.

  • Ger förslaget 50 % och mer fordras 3/5 (60 %) av de röstande och 3/5 av de röstberättigade fordringarnas sammanlagda belopp
  • Ger förslaget mindre än 50 % fordras 3/4 (75 %) av de röstande och 3/4 av de röstberättigade fordringarnas sammanlagda belopp.
 7. 7. Företagsrekonstruktionen avslutas

  Rekonstruktionen avslutas i bland annat följande situationer:

  1. När syftet med rekonstruktionen har uppnåtts.
  2. Om gäldenären begär det.
  3. Om rekonstruktören eller en borgenär begär det och syftet med rekonstruktionen inte kan antas bli uppnått.
  4. Om gäldenären inte uppfyller sina skyldigheter i vissa avseenden.
  5. Om gäldenären försätts i konkurs.
Uppdaterad
2023-01-04