Uppmärksammade mål

B 6193-17 (Avdelning 3)

Huvudförhandlingen i mål B 6193-17 är nu avslutad. Dom i målet kommer att meddelas den 31 mars 2023 kl. 11.00.

Åklagaren väckte i maj 2019 åtal mot en person för grovt bedrägeri, grovt svindleri och insiderbrott. Huvudförhandling i målet inleddes i september 2022.

Den av åklagaren påstådda brottsligheten avser bland annat grovt bedrägeri rörande dels obligationer i Contender High Yield 1-4 Ltd under perioden november 2009 till maj 2011, dels konvertibler i Amarant mining Ltd under perioden juni 2011 till juli 2012.

Åklagaren har även åtalat samma person – såsom ägare och faktisk företrädare för Conventus Commodities Minerals & Mining Ltd och Alluvia Mining Ltd – för svindleri, grovt brott, avseende konvertibler under perioden juni 2012 till mars 2013.

Slutligen är personen åtalad för insiderbrott genom att ha avyttrat aktier i Alluvia Mining Ltd under perioden juni 2012 till januari 2013 efter att ha fått insiderinformation som varit ägnad att väsentligt påverka priset på aktierna i bolaget negativt.

Kontaktperson och kontaktuppgifter:

Sara Dahlgren, tingsnotarie, avdelning 3
Telefon: 08-561 653 32
E-post: sara.dahlgren@dom.se

Beställa handlingar:
Madelaine Adamson, domstolshandläggare, avdelning 3
Telefonnummer: 08-561 65 234
E-post: madelaine.adamson@dom.se

B 12373-22 (Avdelning 3)

Dom i målet meddelades måndagen den 27 februari 2023 kl. 11.00. 

För mer information, se pressmeddelandet nedan.

 

B 11304-14 (Avdelning 4)

I juni 2010 inleddes en förundersökning om brott mot den internationella humanitära rätten i Sudan mellan åren 1997 och 2003. Under november 2016 delgavs två personer skälig misstanke avseende medhjälp till folkrättsbrott, grovt brott. Ett svenskt bolag delgavs motsvarande misstankar i november 2018. Åklagaren har den 11 november 2021 väckt åtal.

För mer information se pressmeddelandena nedan.

B 17320-22 (Avdelning 4)

Tingsrätten har i den 25 november 2022 häktat en person misstänkt för grov olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige samt främmande makt under perioden januari 2013 till november 2022.

För mer information se pressmeddelandet nedan. 

PMT 1860-22 (Patent- och marknadsdomstolen)

PriceRunner har i målet begärt att Google ska betala omkring 22 miljarder kr i skadestånd. Skadeståndskravet grundar sig på att Google har missbrukat sin dominerande ställning som sökmotor genom att gynna sin egen prisjämförelsetjänst framför konkurrerande tjänster. PriceRunners talan grundar sig i stora delar på kommissionens beslut i det s.k. Google Shopping-ärendet, vilket efter Googles överklagande i stora delar fastställdes av tribunalen.

Google har i svaromål bestritt att bolaget är skyldigt att betala skadestånd. Google har anfört att bolaget inte har missbrukat sin dominerande ställning och att PriceRunner inte heller har lidit någon skada. 

Patent- och marknadsdomstolen har avslagit Googles begäran om att vilandeförklara målet i avvaktan på att EU-domstolen prövar Googles överklagande av tribunalens dom i Google Shopping-målet (mål C-48/22 P).

PriceRunner har begärt att Google ska lämna ut vissa handlingar som kan ha betydelse som bevis, vilket Google har bestritt. Google har i sin tur begärt att PriceRunner ska lämna ut vissa handlingar som kan ha betydelse som bevis, vilket PriceRunner har bestritt. Nästa steg i domstolens handläggning är att pröva om några handlingar ska lämnas ut.

Kontaktinformation

För beställning av handlingar med mera: Domstolshandläggaren Anette Skalmark.

Övriga frågor: Rådmannen Daniel Severinsson.

PMT 1860-22 (Patent and Market Court)

PriceRunner has applied for summons requesting that Google pay approximately 22 billion SEK (2.1 billion EUR) in damages. The claim is based on Google abusing its dominant position as search engine by giving advantages to its own comparison shopping service over competing services. PriceRunner’s claim is largely based on the Commissions Google Shopping decision, which on appeal by Google was largely upheld by the General Court.

Google has responded and denied PriceRunner’s claim for damages. Google contests that it has abused its dominant position and that PriceRunner has suffered any damages. 

The Patent and Market Court has dismissed Google’s request to stay proceedings until the European Court of Justice has delivered a final ruling in the Google Shopping case (C-48/22 P). 

PriceRunner has requested disclosure of evidence from Google, which Google has contested. Google has in turn requested disclosure of evidence from PriceRunner, which PriceRunner has contested. The next step for the Court is to decide whether disclosure of evidence should be granted.

Contact information

Requests for documents: Court clerk Ms Anette Skalmark

Reporting judge: Mr Daniel Severinsson

Uppdaterad
2023-02-10