Uppmärksammade mål

B 11304-14 (Avdelning 4)

I juni 2010 inleddes en förundersökning om brott mot den internationella humanitära rätten i Sudan mellan åren 1997 och 2003. I november 2021 väcktes åtal mot två personer avseende medhjälp till grovt folkrättsbrott. Åklagaren väckte samtidigt talan om företagsbot och förverkande mot ett svenskt bolag. Den 5 september 2023 inleds huvudförhandling i målet.

2023-09-11: Information till åhörare i mål om medhjälp till grovt folkrättsbrott i Sudan -Starttiden för när huvudförhandlingen börjar på tisdagar har ändrats från kl. 09.30 till kl. 09.15. 

För mer information, se pressmeddelandena nedan. 

___________________________________________________________________

In June 2010, a preliminary investigation was initiated regarding possible violations of international humanitarian law in Sudan between the years of 1997 and 2003. In November 2021, two persons were indicted for complicity in grave war crimes. At the same time, charges were brought against a Swedish company with claims regarding asset forfeiture and payment of company fine. On September 5, 2023, the trial commences.

2023-09-11: Information to the audience in case regarding complicity in grave war crimes in Sudan -The starting time for the trial on Tuesdays has been changed from 09.30 to 09.15.

For more information, see the pressrelases below.

B 17320-22 (Avdelning 4)

Riksenheten för säkerhetsmål har den 28 augusti 2023 väckt åtal mot en man i 60-årsåldern för bl.a. grov olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige och grov olovlig underrättelseverksamhet mot främmande makt.

Huvudförhandlingen inleds måndagen den 4 september kl. 09.00 och beräknas avslutas måndagen den 25 september. Delar av sakframställningarna bedöms, med hänsyn till sträng sekretess, hållas bakom stängda dörrar. Den tilltalade och flera vittnen kommer att höras om omständigheter som till stor del omfattas av samma stränga sekretess. Av dessa skäl kommer huvudförhandlingen till relativt stor del ske bakom stängda dörrar.

För mer information se pressmeddelandena nedan. 

PMT 1860-22 (Patent- och marknadsdomstolen)

PriceRunner har i målet begärt att Google ska betala omkring 22 miljarder kr i skadestånd. Skadeståndskravet grundar sig på att Google har missbrukat sin dominerande ställning som sökmotor genom att gynna sin egen prisjämförelsetjänst framför konkurrerande tjänster. PriceRunners talan grundar sig i stora delar på kommissionens beslut i det s.k. Google Shopping-ärendet, vilket efter Googles överklagande i stora delar fastställdes av tribunalen.

Google har i svaromål bestritt att bolaget är skyldigt att betala skadestånd. Google har anfört att bolaget inte har missbrukat sin dominerande ställning och att PriceRunner inte heller har lidit någon skada.

Patent- och marknadsdomstolen har avslagit Googles begäran om att vilandeförklara målet i avvaktan på att EU-domstolen prövar Googles överklagande av tribunalens dom i Google Shopping-målet (mål C-48/22 P).

Patent- och marknadsdomstolen har nu prövat parternas yrkanden om att lämna ut bevisning. Domstolen har beslutat att Google ska lämna ut vissa hemliga uppgifter i kommissionens beslut. Google ska också lämna ut uppgifter om volymen trafik till dels Googles egen prisjämförelsetjänst, dels konkurrerande prisjämförelsetjänster. Domstolen har samtidigt beslutat att PriceRunner ska lämna ut vissa rapporter om jämförelser mellan prisjämförelsetjänster. Beslutet kan överklagas till Patent- och marknadsöverdomstolen.

Kontaktinformation

För beställning av handlingar med mera: Domstolshandläggaren Anette Skalmark.

Övriga frågor: Rådmannen Daniel Severinsson.

PMT 1860-22 (Patent and Market Court)

PriceRunner has applied for summons requesting that Google pay approximately 22 billion SEK (2.1 billion EUR) in damages. The claim is based on Google abusing its dominant position as search engine by giving advantages to its own comparison shopping service over competing services. PriceRunner’s claim is largely based on the Commissions Google Shopping decision, which on appeal by Google was largely upheld by the General Court.

Google has responded and denied PriceRunner’s claim for damages. Google contests that it has abused its dominant position and that PriceRunner has suffered any damages.

The Patent and Market Court has dismissed Google’s request to stay proceedings until the European Court of Justice has delivered a final ruling in the Google Shopping case (C-48/22 P).

The Patent and Market Court has now ruled on the parties’ requests for disclosure of evidence. The Court has decided that Google must disclose certain confidential information in the commission’s decision. Google must also disclose information about the volume of traffic to Google’s own comparison shopping service and to competing services. The Court has further decided that PriceRunner must disclose certain reports regarding comparisons between comparison shopping services. The decision may be appealed to the Patent and Market Court of Appeals.

Contact information

Requests for documents: Court clerk Ms Anette Skalmark

Reporting judge: Mr Daniel Severinsson

B 4633-22 (Avdelning 5)

Tolv av de misstänkta åtalas för grova insiderbrott, övriga sex för insiderbrott av normalgraden. Åtalet omfattar också yrkanden om företagsbot för sju bolag samt näringsförbud mot tio av de misstänkta. Det finns också yrkanden om förverkanden mot de sju bolagen. Huvudförhandlingen inleds tisdagen den 5 september 2023 kl. 09.15 och beräknas pågå under nio veckor.

Platsbokning och ackreditering

Det finns ett begränsat antal åhörarplatser i rättssalen (sal 27). Dessa platser är i första hand avsedda för media som har föranmält sig (ej kameramän och fotografer) och som sedan har informerats i särskild ordning om att de fått plats. Presslegitimation krävs. Föranmälan sker senast torsdagen den 31 augusti 2023 kl 14.00 genom e-post till Stockholms tingsrätt avdelning 5, se kontaktinformationen. I ansökan om föranmälan ska uppgift om mediebolag, antal önskade platser, kontaktperson, e-post och telefon anges.

Ett begränsat antal åhörarplatser kommer även att finnas för allmänheten. Ingen föranmälan kan göras till dessa platser.

Bild- och ljudupptagning

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen under förhandlingen. Tingsrätten kommer att fatta beslut om att åhörare i salen som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling får använda den elektroniska utrustning som krävs för denna rapportering (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor och datorer). Detta inkluderar även annan utrustning för ljudupptagning. Utrustningen får dock inte användas för bildupptagning/fotografering.

För övriga besökare gäller att all elektronisk utrustning som kan störa ordningen eller användas för att ta upp bild (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor, datorer och kameror) som medförs in i rättssalen ska vara avstängd och undanstoppad.

Säkerhetskontroll

Säkerhetskontroll kommer att genomföras vid domstolens entré. När många besökare kommer samtidigt till domstolen kan viss köbildning skapas vid säkerhetskontrollen. Det är därför viktigt att komma i god tid. Journalister är inte undantagna från säkerhetskontrollen.

Övrigt

Två juristdomare och fyra nämndemän dömer i målet. Juristdomare är rådmännen Carl Rosenmüller (ordförande) och Ylva Aversten (referent). Utöver förhör med de tilltalade kommer det att hållas tolv vittnesförhör. Det finns en huvudförhandlingsplan upprättad i målet som går att beställa.

För beställningar av handlingar, se kontaktinformationen. 

Telefon: 08-561 654 70
E-post: stockholms.tingsratt.avdelning5@dom.se

Uppdaterad
2023-09-18