Om Patent- och marknadsdomstolen

Patent- och marknadsdomstolen inrättades den 1 september 2016 och är en särskild domstol som utgör en del av Stockholms tingsrätt. Domstolen handlägger i princip samtliga landets immaterialrättsliga, konkurrensrättsliga och marknadsföringsrättsliga mål och ärenden.

Patent- och marknadsdomstolen handlägger många olika sorters mål och ärenden. Några exempel är

- mål om skadestånd och vitesförbud på grund av varumärkesintrång,

- mål om ogiltigförklaring av patent,

- mål och ärenden om informationsföreläggande och intrångsundersökning enligt till exempel upphovsrättslagen,

- ärenden om registrering av varumärken och beviljande av patent,

- immaterialrättsliga brottmål,

- mål om otillbörlig eller vilseledande marknadsföring och

- mål om konkurrensskadeavgift och om förbud mot företagskoncentration.

Många av målen i Patent- och marknadsdomstolen inleds genom en ansökan om stämning. Domstolens ärenden inleds ofta genom ett överklagande av ett beslut som en myndighet, till exempel Patent- och registreringsverket, har meddelat.

Målen i Patent- och marknadsdomstolen avgörs ofta efter huvudförhandling. Det förekommer också att målen avgörs efter skriftlig handläggning. Ärenden avgörs ofta efter skriftlig handläggning men det förekommer också att ärenden avgörs efter muntligt sammanträde. I vissa mål och ärenden dömer endast juristdomare. I patenträttsliga mål- och ärenden deltar utöver juristdomare även patentråd och andra tekniska experter i domstolens avgörande. I vissa konkurrensrättsliga och marknadsföringsrättsliga mål dömer ekonomiska experter tillsammans med juristdomare. I brottmål dömer utöver juristdomare i de flesta fallen även nämndemän.

Patent- och marknadsdomstolens domar och beslut överklagas till Patent- och marknadsöverdomstolen, som är en del av Svea hovrätt.

Kontakt Stockholms tingsrätt, Patent- och marknadsdomstolen / Avdelning 5

Telefon: 08-561 654 70

Uppdaterad
2022-02-24