Information om tingsrättens arkiv

Vilka handlingar finns i tingsrättens arkiv?

I Stockholms tingsrätt finns tingsrättens handlingar från 1992 fram till idag. Äldre handlingar har levererats till Stockholms stadsarkiv.

Vissa undantag från detta finns. Framför allt gäller detta när en arbetsuppgift flyttats från tingsrätten till en annan myndighet. För att ta del av dessa handlingar måste du kontakta respektive myndighet.

Miljö- och vattenmål/-ärenden för perioden 1919–2007 finns hos Nacka tingsrätt, som tog över dessa frågor från den 1 april 2007

Fastighetsmål och -ärenden som var pågående den 1 april 2007 finns hos Nacka tingsrätt. Nacka tingsrätt handlägger sedan detta datum alla fastighetsmål och -ärenden. Fastighetsmål och -ärenden som avslutats senast den 31 mars 2007 finns dock kvar hos Stockholms tingsrätt.

Bouppteckningar som registrerats till och med den 30 juni 2001 har överlämnats till Stockholms stadsarkiv eftersom handläggning från den 1 juli 2001 togs över av Skatteverket.

Inskrivningsärenden rörande fastigheter före den 31 maj 2001 finns hos Landsarkivet i Härnösand. Detta gäller även för inskrivningsärenden som handlades under perioden den 2 juni 2001 till den 31 maj 2008. Under denna period handlade Norrtälje tingsrätt Stockholms domsagas inskrivningsärenden.

Inskrivningsärenden rörande fartyg (Sjöfartsregistret) för perioden 1976–2001 finns hos Transportsstyrelsen, som från den 1 december 2001 tog över Sjöfartsregistret.

Inskrivningsärenden rörande luftfartyg för perioden 1956–2008 finns hos Transportsstyrelsen, som från den 1 januari 2009 tog över inskrivningen av luftfartyg.

Äldre handlingar

Efter ett visst antal år gallras vissa handlingar och uppgifter i ett avslutat mål eller ärende, dvs. handlingarna finns inte längre kvar i tingsrättens arkiv eller i målhanteringssystemet.

I brottmål sker denna gallring fem år efter att målet vunnit laga kraft. I tvistemål och ärenden sker det tio år efter att målet vunnit laga kraft.

Efter att gallringen har genomförts går det inte längre att söka på person-/organisationsuppgifter avseende brottmål. Tingsrätten behöver därför uppgift om målnummer och/eller datum för avgörandet för att kunna hitta målet. I övriga mål och ärenden finns det möjlighet att söka på person-/organisationsuppgifter även efter gallringstillfället.

Uppdaterad
2019-06-27