Information om tingsrättens arkiv

Vilka handlingar finns i Stockholms tingsrättens arkiv?

I Stockholms tingsrätts arkiv finns handlingar från 1992 fram till idag. Äldre handlingar har levererats till Stockholms stadsarkiv.

Arkivet innehåller handlingar i mål som handlagts inom tingsrättens domsaga (geografiskt upptagningsområde):

 • 1992 – mars 2007: hela Stockholms kommun
 • April 2007 och nuvarande: Stockholms innerstad samt Lidingö

Handlingar i mål och ärenden som handlagts i andra domstolar i stockholmsregionen eller Sverige är därför inte sökbara vid Stockholms tingsrätt. 

Hur länge sparas handlingarna?

Alla uppgifter och handlingar sparas inte för all framtid. Efter ett visst antal år gallras vissa handlingar och uppgifter i ett avslutat mål eller ärende, dvs. handlingarna finns inte längre kvar i tingsrättens arkiv eller i målhanteringssystemet. Gallringen sker med stöd i lag, förordning eller föreskrift. Vilka regler som gäller beror på vad det är för måltyp och vilken typ av domstol det gäller.

Vilka uppgifter behövs för att hitta ett äldre mål?

Brottmål

Äldre brottmål gallras fem år efter att målet vunnit laga kraft. Efter gallring går det inte längre att hitta ett mål genom att söka på person-/organisationsnummer. För att kunna hitta ett äldre brottmål behövs uppgift om målnummer och/eller domsdatum. 

Tvistemål och ärenden

Äldre tvistemål och ärenden gallras tio år efter att målet vunnit laga kraft. I dessa mål finns det däremot möjlighet att söka på person-/organisationsuppgifter även efter gallringstillfället.

Vilka arkiv förvaras på Stockholms tingsrätt?

 • Stockholms tingsrätt 1992 – till idag
 • Patent- och marknadsdomstolen 2016 – till idag
 • Marknadsdomstolen
 • Patentbesvärsrätten

Register och domar från Marknadsdomstolens och Patensbesvärsrättens mål och avgöranden fram till och med 31 augusti 2016 är tillgängliga se nedan. 

Vilka handlingar har levererats till andra arkiv?

I vissa fall har arbetsuppgifter flyttats från tingsrätten till en annan myndighet. För att ta del av dessa handlingar måste du kontakta respektive myndighet.

 • Miljö- och vattenmål/-ärenden för perioden 1919–2007 finns hos Nacka tingsrätt, som tog över dessa frågor från den 1 april 2007
 • Fastighetsmål och -ärenden som var pågående den 1 april 2007 finns hos Nacka tingsrätt. Nacka tingsrätt handlägger sedan detta datum alla fastighetsmål och -ärenden. Fastighetsmål och -ärenden som avslutats senast den 31 mars 2007 finns dock kvar hos Stockholms tingsrätt.
 • Bouppteckningar som registrerats till och med den 30 juni 2001 har överlämnats till Stockholms stadsarkiv eftersom handläggning från den 1 juli 2001 togs över av Skatteverket.
 • Inskrivningsärenden rörande fastigheter före den 31 maj 2001 finns hos Landsarkivet i Härnösand. Detta gäller även för inskrivningsärenden som handlades under perioden den 2 juni 2001 till den 31 maj 2008. Under denna period handlade Norrtälje tingsrätt Stockholms domsagas inskrivningsärenden.
 • Inskrivningsärenden rörande fartyg (Sjöfartsregistret) för perioden 1976–2001 finns hos Transportsstyrelsen, som från den 1 december 2001 tog över Sjöfartsregistret.
 • Inskrivningsärenden rörande luftfartyg för perioden 1956–2008 finns hos Transportsstyrelsen, som från den 1 januari 2009 tog över inskrivningen av luftfartyg.
Uppdaterad
2019-06-27