Beställ domar, beslut eller handlingar

Om du vill läsa en dom eller beställa handlingar i ett mål ska du kontakta den domstol som har målet. Du har rätt att vara anonym. Du som är part i ett pågående mål behöver inte beställa, du får handlingarna skickade till dig.

Domstolen gör alltid en sekretessprövning innan en handling lämnas ut.

Ibland kostar det att få ut handlingar. Det beror bland annat på beställningens omfattning och om handlingarna finns elektroniskt, behöver skannas eller kopieras. 

Om du vill vara anonym

Du som vill vara anonym när du beställer allmänna handlingar rekommenderas att besöka domstolen. Saknar du möjlighet att ta dig till domstolen kan du ta kontakt via telefon, eller via brev eller e-post om din adress inte avslöjar din identitet.

Du hämtar dina beställda handlingar på plats och betalar eventuell avgift kontant.

Här beställer du

Mer information

  

E-tjänst: Beställ domar och beslut

Krav för att använda e-tjänsten:

  • Målet ska vara avslutat
  • Du vet målnummer eller
  • Uppgifter om minst en part i målet

Beställ domar, beslut eller handlingar

Du kan beställa en allmän handling från Sundsvalls tingsrätt via e-post, med vanligt brev, via telefon eller genom att besöka domstolen.

För att tingsrätten ska kunna lämna ut en handling ska du helst ange vilket målnummer det gäller och vilken handling du vill ha ut, till exempel en dom eller en stämningsansökan.

Vet du inte målnumret behöver du i stället ange så mycket information som möjligt om handlingen. Det kan till exempel vara:

  • Datum för dom eller beslut
  • Namn på parter
  • Personnummer
  • En beskrivning av vad målet handlar om

Ange också hur du vill få handlingen och om du vill veta eventuella kostnader innan handlingen lämnas ut.

Adress för att beställa handling

E-post: 

Telefon (växel):

060-18 67 00

Besöksadress:

Storgatan 39, Sundsvall

Postadress:

Box 467, 851 06 Sundsvall

Arkiverade handlingar

Vissa äldre handlingar har överförts till andra myndigheter.

Kontakta dock Sundsvalls tingsrätt först för kontroll om handling finns i arkivet.

Digitala handlingar

I brottmål finns handlingar i digitalform i 5 år

I tvistemål, och ärenden finns handlingar 10 år i digitalform.

Annars finns handlingar i pappersarkivet.

Sekretess och sekretessgranskning

Vissa typer av handlingar kan innehålla sekretess i dess innehåll i delar eller i sin helhet, vid en begäran av exempelvis förundersökningsprotokoll, stämningsansökan medmera så görs alltid en sekretessgrankning av domstolen innan ett eventuellt utlämnande.

Sekretessuppgifter kan komma att tas bort, eller maskas för att viss information inte får spridas vidare enligt offentlighets- och sekretesslag även kallad OSL.

Vad kostar det?

E-post

Många handlingar finns lagrade elektroniskt och kan e-postas kostnadsfritt (till exempel domar utan underskrift). En avgift tas ut för beställningar som omfattar tio handlingar eller mer. Avgiften är 50 kronor för den tionde handlingen och 2 kronor för varje handling därutöver.

För material som måste skannas in (till exempel undertecknade domar) tas avgift ut om beställningen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

Papperskopior

Avgift tas ut om handlingen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

CD/DVD

Avgift tas ut som för e-post plus 10 kronor.

Ljudfiler på CD/DVD

Avgift tas ut med 120 kronor.

Porto

Eventuell kostnad för porto och postförskott tillkommer.

Vänligen återkom med faktureringsuppgifter och adress om ni vill beställa papperskopior av handlingarna som ska skickas med post. Vill ni vara anonym kan ni betala med kort i receptionen vid upphämtning av papperskopior.

Uppdaterad
2023-01-13