Så fungerar förteckningen

I förteckningen finns information om vissa viktigare och principiellt intressanta avgöranden från Va-nämnden och överinstanser fram till år 2015. Besluten är ordnade efter paragrafnumreringen i 2006 års vattentjänstlag (överst) och 1970 års va-lag (underst). Förteckningen kan filtreras så att den visar avgöranden utifrån en lag åt gången.

Paragrafnumren anger vilken bestämmelse i respektive lag som närmast varit tillämplig i avgörandet.

Under rubriken på varje sida framgår paragrafens lydelse. Därefter listas besluten. I de fall ett beslut har överklagats framgår även det.

Avgöranden enligt 1970 års va-lag

Här hänvisas till vissa viktigare och principiellt intressanta avgöranden av Va-nämnden och överinstanser enligt Lag (1970:244) om allmänna vatten och avloppsanläggningar. Lagen upphävdes av 2006 års vattentjänstlag.

Överklagandeordning

  1. Tidigare Svea hovrätt i dess sammansättning som vattenöverdomstol (VÖD) och därefter som miljööverdomstol. Från maj 2011 Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.
  2. Högsta Domstolen.

Avgöranden enligt 2006 års vattentjänstlag

Här hänvisas till vissa viktigare och principiellt intressanta avgöranden av Va-nämnden och överinstanser enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen). Lagen trädde i kraft den 1 januari 2007 då den ersatte 1970 års va-lag.

Inom parantes anges i förekommande fall närmast motsvarande paragraf i 1970 års va-lag, eftersom den praxis som utbildats under den äldre lagen i många tvister fortfarande kan ha betydelse.

Överklagandeordning

  1. Tidigare Svea hovrätt i dess sammansättning som miljööverdomstol. Från maj 2011 Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.
  2. Högsta Domstolen.

Va-mål från år 2016

Från 2016 hanteras va-mål av mark- och miljödomstolarna.

Domstolsverkets åtagande

Avgörandena publicerades tidigare på Va-nämndens webbplats. När Va-nämnden vid årsskiftet 2015/2016 upphörde togs uppgifterna över av mark- och miljödomstolarna. Samtidigt åtog sig Domstolsverket att fortsatt hålla dessa äldre avgöranden publicerade på domstol.se.

Uppdaterad
2022-04-20