Historia

Uddevalla tingsrätt består idag av flera sammanslagna tingsrätter och enheter. Här kan du läsa en kort summering av tingsrättens historia.

Domstolar i Sverige före 1971

Före år 1971 fanns i städerna rådhusrätten, som dömde i första instans. Borgmästaren med rådmän var ledamöter. Domstolen var domför med tre ledamöter. Det fanns rådmän som var juristutbildade men även de som saknade sådan utbildning, de så kallade illitterata rådmännen.

På landet dömde häradsrätten i första instans. Domstolen bestod av en häradshövding och nämndemän. Tingslaget var domstolens verksamhetsområde. Som framgår av namnet var häradet domstolens ursprungliga distrikt. Härader ingick så småningom i tingslaget.

Lysekils rådhusrätt

Mindre städer kunde läggas under landsrätt. Så skedde med Lysekil (tidigare benämnt Stangen). Lysekils rådhusrätt ingick från år 1938 i Sunnervikens häradsrätt, vars verksamhetsområde efter år 1917 bestod av ett antal härader norr och väster om Uddevalla stad, exempelvis Lane, Kungshamn, Brastad, Smögen, Svarteborg, Hunnebostrand och Krokstad. Tingslaget upphörde 1970.

1970 - Uddevalla tingsrätt bildas

I 1970 års tingsrättsreform slogs Sunnervikens häradsrätt samman med Uddevalla rådhusrätt och bildade Uddevalla tingsrätt. Tingsrätten tog så småningom plats i Thordéns solida kontorshus, byggt i bohusländsk granit, på Strömstadsvägen.

1991 - Tingsrätten flyttar

I maj 1991 flyttade tingsrätten från tingshuset på Strömstadsvägen till nya lokaler på Zachaus gränd 2 i centrala Uddevalla. Den 1 januari 1992 överfördes tingsrättens uppgift att hantera mål om betalningsföreläggande och lagsökning till Kronofogdemyndigheten.

2001 - Inskrivningsmyndigheten flyttar in

Inskrivningsmyndigheten vid tingsrätten blev, sedan den nya verksamheten startade den 29 januari 2001, en av sju inskrivningsmyndigheter i landet. Från den 1 juli 2001 övertogs tingsrättens hantering av bouppteckningar av Skatteverket.

2004 - Uddevalla och Strömstads tingsrätter slås ihop

Den 20 september 2004 slogs Strömstads tingsrätt samman med Uddevalla tingsrätt. Kansli och administration flyttades till Uddevalla men Strömstad fortsatte att fungera som tingsställe, innebärande att förhandlingar i flertalet mål med anknytning till kommunerna i Strömstad och Tanum skedde i det gamla tingshuset på Skolgatan 5 i Strömstad.

2006 - Stenungsunds tingsrätt läggs ner

I beslut den 6 april 2006 bestämde regeringen att överföra Tjörns, Orusts och Stenungsunds kommuner till Uddevalla tingsrätts domsaga. Överföringen verkställdes den 4 december 2006 varpå tingsrätten i Stenungsund lades ner. Kungälvsområdet ingick därefter i dåvarande Mölndals tingsrätt, numera Göteborgs tingsrätts domsaga.

2008 - Inskrivningsmyndigheten skiljs från tingsrätten

Den 1 juni 2008 flyttades inskrivningsmyndighetens verksamhet över från Sveriges domstolar till Lantmäteriet. I och med detta skildes tingsrätten och inskrivningsmyndigheten åt administrativt. Båda verksamheterna stannade dock kvar i sina gamla lokaler på Zachaus gränd.

2013 - Tingsstället i Strömstad läggs ner

Den 4 januari 2013 beslutade Uddevalla tingsrätt att inte längre göra bruk av möjligheten att ha tingsställe i Strömstads tingshus. Skälen var dels att det kostade för mycket att hålla tingsstället öppet i förhållande till den verksamhetsnytta som uppnåddes, dels att lokalerna i Strömstads tingshus inte längre uppfyllde de krav på säkerhet som ställdes. Domstolsverket sade med anledning av tingsrättens beslut upp hyreskontraktet för Strömstads tingshus, och detta upphörde den 30 september 2013.

2015 - Uddevalla tingsrätt bygger ut

På grund av trångboddhet påbörjas under 2013 en stor ombyggnation där Uddevalla tingsrätts totala lokalyta nästan fördubblas. Den 16 april 2015 invigs den helt nybyggda delen av tingsrätten inkluderande bland annat ny entré, tingssalar, reception och väntytor för allmänheten.

Uppdaterad
2024-05-06