Kungörelser vid mark- och miljödomstolen

Här publiceras kungörelser i ansökningsmål rörande tillstånd enligt miljöbalken till miljöfarlig verksamhet och vatten verksamhet vari det ingår en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken

Efter avslutad huvudförhandling/remisstidens utgång avpubliceras kungörelsen

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för gruvbrytning i dagbrott och under jord vid Fäbolidsgruvan, Lycksele kommun samt ansökan om Natura 2000-tillstånd för verksamhet som kan beröra Öreälvens älvsystem

Ansökan om tillstånd till att anlägga och driva en bassäng för behandling och deponering av restprodukter från våt rening av stoft från bolagets masugn vid SSAB:s anläggningar i Svartöns och Börstskärets industriområde, Luleå kommun

Tillstånd till muddring och anläggande av småbåtshamn i Harrviken, Luleå kommun

Ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad produktion vid SCA Munksund AB:s pappersbruk i Munksund, Piteå kommun

Ansökan om tillstånd enligt 11 kap. Miljöbalken till uttag av grundvatten på fastigheterna Örnsköldsvik By 1:15 och 1:17, Örnsköldsviks kommun

Ansökan om tillstånd till utökad tillverkning av litiumjonbatterier, återvinning av batterier, tillstånd till vattenverksamhet för bortledande av ytvatten från Skellefteälven

Ansökan om tillstånd för uppförande av ny fjärrvärmeanläggning, Haparanda Värmeverk, Haparanda kommun

 

 

Sökanden har inkommit med en prövotidsredovisning avseende villkor för utsläpp till luft och hantering av ammoniak

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för byte av sodapanna vid Husums fabrik, Örnsköldsviks kommun

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för brunnar och bortledande av grundvatten för allmän vattenförsörjning i Abisko, Kiruna kommun

Uppdaterad
2020-04-03