Kungörelser vid mark- och miljödomstolen i Umeå

Efter avslutad huvudförhandling/remisstidens utgång eller efter att kungjord dom vunnit laga kraft avpubliceras kungörelsen

M 2090-19 Kungörelse av dom

M 1957-20 Kungörelse av ansökan

Ansökan om omprövning för moderna miljövillkor av verksamheten vid Storfallets kraftverk, Kågeälven, Skellefteå kommun

M 3412-10 Kallelse till huvudförhandling

Kallelse till huvudförhandling i miljömål

M 2985-20 Kungörelse av dom

Meddelande i miljömål

M 2895-22 Kungörelse av ansökan

Ansökan i miljömål

M 1573-20 Kallelse till huvudförhandling

Kallelse i miljömål

M 1748-22 Kungörelse av ansökan

Ansökan i miljömål

M 1144-22 Kungörelse av ansökan

Asnökan om tillstånd enligt 9 och 11 kap. miljöbalken till fortsatt och utökad bergtäktverksamhet, bortledande av grundvatten m.m. inom fastigheten Umeå Tjälamark 14:5.

Uppdaterad
2022-12-01