Kungörelser vid mark- och miljödomstolen

Här publiceras kungörelser i ansökningsmål rörande tillstånd enligt miljöbalken till miljöfarlig verksamhet och vatten verksamhet vari det ingår en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken

Efter remisstidens utgång avpubliceras kungörelsen

Ansökan om ändring av vilkor enligt 24 kap 13§ miljöbalken, villkor 8 i deldomen 2014-10-03, mål M 3093-12

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för åtgärder vid kajen i Umeå Hamn i Holmsund, Umeå kommun

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för byte av sodapanna vid Husums fabrik, Örnsköldsviks kommun

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för brunnar och bortledande av grundvatten för allmän vattenförsörjning i Abisko, Kiruna kommun

Ansökan - ändring av Boliden Mineral AB:s verksamhet vid Aitikgruvan med nytt dagbrott i Liikavaara, Gällivare kommun

Överklagande av miljöprövningsdelegationens beslut den 9 oktober 2019, dnr 551-5157-19, villkor 6 avseende täkttillstånd inom fastigheterna Pitholm 87:1 och Pitholm 10:21, Munksund, Piteå kommun

Ansökan om tillstånd till utrivning av dammvall och trumma vid Lillåns inlopp, Överkalix kommun

Ändringstillstånd enligt 9 kap. 6 § och 16 kap. 2 a § miljöbalken för utökad brytning av malm vid Renströmgruvan (Renström- och Petiknäsgruvan) i Skellefteå och Norsjö kommuner

Ansökan om omprövning av villkor för vattenverksamhet vid Storjuktan, Sorsele kommun

Ansökan om tillstånd till igengjutning av nålutskov i Storavans-Uddjaures regleringsdamm, Arjeplogs kommun

Ansökan om förlängd arbetstid för rivning och anläggande av bro i Pajala kommun

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för vattenverksamhet och miljöfarlig verksamhet i samband med sanering av Norrbyskär i Umeå kommun

Ansökan om ändring av villkor 8 i deldom meddelad den 20 december 2018, mål M 1087-17

Ansökan om dels förlängd tid, dels ändrade prövotidsvillkor vid Dåva deponi, Umeå kommun

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för ny bro över Skellefteälven m.m.

Publicerad
2019-12-05
Uppdaterad
2019-12-05