Kungörelser vid mark- och miljödomstolen i Umeå

Här publiceras kungörelser i ansökningsmål rörande tillstånd enligt miljöbalken till miljöfarlig verksamhet och vatten verksamhet vari det ingår en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken

Efter avslutad huvudförhandling/remisstidens utgång eller efter att kungjord dom vunnit laga kraft avpubliceras kungörelsen

Ansökan om tillstånd för tillverkning av syntetiskt grafitmaterial i Hedensbyn, Skellefteå kommun

Ansökan om tillstånd till utökad verksamhet vid Wibax anläggning i Piteå, Piteå Stadsön 2:1, 6:9 och 8:30

Kallelse till huvudförhandling gällande ansökan om tillstånd till kapacitetshöjande åtgärder vid sandmagasinet inom Vitåfors industriområde i Gällivare kommun

Kallelse till huvudförhandling angående ansökan om tillstånd till viss ändrad verksamhet m.m. vid Björkdalsgruvan i Skellefteå kommun

Ansökan om ändring av villkor i dom om tillstånd till vattenverksamhet för byte av Maskinåbron vid Sävarån, Umeå kommun

Överklagat beslut om tillstånd till täktverksamhet inom fastigheten Brännvattsliden 4:1 i Skellefteå kommun

Redovisning av utredning om utsläpp av kadmium

Ansökan om tillstånd för utfyllnad i Kågefjärden

Ansökan om tillstånd för anläggande av erosionsskydd på Torneälvens västra strand söder om Junosuando, Pajala kommun

Uppdaterad
2021-04-12