Kungörelser vid mark- och miljödomstolen i Umeå

Här publiceras kungörelser i ansökningsmål rörande tillstånd enligt miljöbalken till miljöfarlig verksamhet och vatten verksamhet vari det ingår en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken

Efter avslutad huvudförhandling/remisstidens utgång avpubliceras kungörelsen

Ansökan om tillstånd till vattenverksamhet för en ny vägbro m.m. över Vuottasjohka i Gällivare kommun

Ansökan om tillstånd i efterhand för återställande och förbättring av befintlig stenpir samt muddring m.m.

Ansökan om tillstånd att åtgärda befintlig vägbank över vattendraget Haapakylänpuas, Övertorneå kommun

Ansökan om tillstånd enligt Miljöbalken till ökad vattenavledning vid Grytfors kraftverk, Malå kommun

Tillstånd till vattenverksamhet m.m. inom Umeå hamn

Ansökan om tillstånd till uttag av vatten från Umeälven för snötillverkning i Hemavan

Ansökan om tillstånd till uttag och bortledning av grundvatten från den s.k. Hundtäkten, Älvsbyns kommun

Ansökan om tillstånd för att dels muddra Hindersöns farled, dels dispens för att dumpa muddermassor i havet

Uppdaterad
2020-07-02