Kungörelser vid mark- och miljödomstolen i Umeå

Här publiceras kungörelser i ansökningsmål rörande tillstånd enligt miljöbalken till miljöfarlig verksamhet och vatten verksamhet vari det ingår en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken

Efter avslutad huvudförhandling/remisstidens utgång avpubliceras kungörelsen

Ansökan om tillstånd för att anlägga erosionsskydd vid avloppsreningsverket i Arnemark, Piteå kommun

Ansökan om tillstånd för ny bro m.m. över Dainaksundet, Arjeplogs kommun

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till ökad vattenavledning m.m. vid Rengård kraftverk, Norsjö kommun

Kallelse till huvudförhandling och syn - mål om tillstånd att uppföra ny bro över Skellefteälven, Skellefteå kommun

Uppdaterad
2020-08-25