Vem är vem

Här kan du läsa mer om vilka personer som deltar i en huvudförhandling i ett tvistemål. En huvudförhandling brukar även kallas för rättegång.

I ett tvistemål består rätten av antingen en eller tre juristdomare. Det är domstolen som utifrån målets omfattning och komplexitet avgör hur många domare som behövs.

 

Rättegångssal med parter och deras ombud samt domare och protokollförare
I en huvudförhandling möts käranden och svaranden i domstolen. Det är vanligt att parterna har ombud som för deras talan under förhandlingen.

Från rätten

Domare

Domare är juridiskt utbildade och anställda av domstolen.

Ordförande

Ordförande är den domare som leder huvudförhandlingen eller den muntliga förberedelsen.

Protokollförare

Protokollföraren sitter bredvid ordföranden och har till uppgift att sköta tekniken i salen, spela in förhör och föra anteckningar.

Parter

Kärande

Kärande är den part som inleder tvisten genom att till exempel ansöka om stämning.

Svarande

Svarande är motparten som kärandens stämningsansökan riktar sig mot.

Ombud

Ett ombud är en person som med stöd av en fullmakt har rätt att föra partens talan i domstolen.

Övriga

Vittnen

Vittnen är personer som i bevissyfte förhörs under huvudförhandlingen. Båda parterna kan begära att vittnen hörs.

Sakkunnig

En sakkunning är en expert som kan svara på frågor utifrån sin expertis om ett visst område.

Tolk

Om någon part eller vittne inte behärskar det svenska språket fullt ut kan en tolk översätta det som sägs under rättegången. Det finns också tolkar för syn- och hörselskadade.

Åhörare

Personer som besöker en rättegång utan att vara en part eller ett vittne kallas för åhörare. Alla rättegångar är offentliga vilket innebär att vem som helst har rätt att närvara som åhörare.

Uppdaterad
2022-05-02